Bảo hiểm sức khỏe là gì? Cách lựa chọn gói bảo hiểm sức khỏe tốt?

Bảo hiểm sức khỏe là gì

Bảo hiểm sức khỏe là gì?

Bảo hiểm sức khỏe là bảo hiểm bao gồm toàn bộ hoặc một phần nguy cơ của một người phải trả chi phí y tế, lây lan nguy cơ đối với một số lượng lớn người. Bằng cách ước tính tổng thể rủi ro của chi phí chăm sóc sức khoẻ và chi phí cho hệ thống y tế trong nhóm rủi ro, một công ty bảo hiểm có thể phát triển một cấu trúc tài chính thông thường, chẳng hạn như phí bảo hiểm hàng tháng hoặc thuế biên chế, để cung cấp tiền để chi trả các khoản trợ cấp chăm sóc sức khoẻ quy định trong bảo hiểm thỏa thuận. Lợi ích được quản lý bởi một tổ chức trung tâm như cơ quan chính phủ, doanh nghiệp tư nhân, hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Y tế Hoa Kỳ, bảo hiểm y tế được định nghĩa là “bảo hiểm thanh toán trợ cấp do tai nạn thương tích, bao gồm bảo hiểm cho những thiệt hại do tai nạn, chi phí y tế, tàn tật, tử vong và mất tinh thần”.

Bảo hiểm sức khỏe là gì

Bảo hiểm sức khỏe là gì

Chính sách bảo hiểm y tế là:

Hợp đồng giữa nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm (ví dụ: công ty bảo hiểm hoặc chính phủ) và cá nhân hoặc nhà tài trợ của họ (ví dụ như một nhà tuyển dụng hoặc một tổ chức cộng đồng). Hợp đồng có thể được gia hạn (ví dụ hàng năm, hàng tháng) hoặc suốt đời trong trường hợp bảo hiểm tư nhân hoặc bắt buộc đối với tất cả công dân trong trường hợp kế hoạch quốc gia. Loại và số tiền chi phí chăm sóc sức khoẻ sẽ được bảo hiểm y tế chi trả bằng văn bản, trong hợp đồng thành viên hoặc “Bản thuyết minh Bảo hiểm” dành cho bảo hiểm tư nhân hoặc trong chính sách y tế quốc gia về bảo hiểm công.
(Hoa Kỳ cụ thể) Cung cấp bởi một kế hoạch ERISA tự tài trợ do chủ nhân tài trợ. Công ty thường quảng cáo rằng họ có một trong những công ty bảo hiểm lớn. Tuy nhiên, trong trường hợp của ERISA, công ty bảo hiểm “không tham gia vào hành động bảo hiểm”, họ chỉ quản lý nó. Do đó, kế hoạch của ERISA không phải tuân theo luật của tiểu bang. Các kế hoạch của ERISA được điều chỉnh bởi luật liên bang thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động Hoa Kỳ (USDOL). Những lợi ích cụ thể hoặc chi tiết bảo hiểm được tìm thấy trong Bản mô tả kế hoạch tổng thể (SPD). Kháng cáo phải thông qua công ty bảo hiểm, sau đó gửi tới Người được ủy thác của Người chủ Hợp đồng. Nếu vẫn được yêu cầu, quyết định của Ủy quyền của Người ủy thác có thể được đưa đến USDOL để xem xét tuân thủ ERISA và sau đó nộp đơn tại tòa án liên bang.
Nghĩa vụ của cá nhân được bảo hiểm có thể có nhiều hình thức:

Phí bảo hiểm: Số tiền mà chủ sở hữu chính sách hoặc nhà tài trợ của họ (ví dụ như người sử dụng lao động) trả cho chương trình bảo hiểm y tế để mua bảo hiểm y tế.
Khoản khấu trừ: Số tiền mà người được bảo hiểm phải trả tiền túi trước khi hãng bảo hiểm y tế trả phần của mình. Chẳng hạn, chủ sở hữu chính sách có thể phải trả khoản khấu trừ $ 500 mỗi năm, trước khi bất kỳ dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nào của họ được bảo hiểm y tế chi trả. Có thể phải mất nhiều lần khám bác sĩ hoặc nạp thuốc theo toa trước khi người được bảo hiểm đến được khoản khấu trừ và công ty bảo hiểm bắt đầu trả tiền chăm sóc. Hơn nữa, hầu hết các chính sách không áp dụng đồng trả cho các lần khám bác sĩ hoặc đơn thuốc chống lại khoản khấu trừ của bạn.
Đồng thanh toán: Số tiền mà người được bảo hiểm phải trả ra khỏi túi trước khi hãng bảo hiểm y tế thanh toán cho một chuyến thăm hoặc dịch vụ cụ thể. Ví dụ, một người được bảo hiểm có thể phải trả một khoản đồng trả 45 đô la ( tương đương 1 triệu đồng Việt Nam) cho một chuyến thăm của bác sĩ, hoặc để có được toa thuốc. Một đồng thanh toán phải được thanh toán mỗi lần một dịch vụ cụ thể được thu được.
Hợp đồng bảo hiểm: thay vì, hoặc thêm vào, thanh toán một số tiền cố định lên phía trước (đồng thanh toán), đồng bảo hiểm là một tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí mà người được bảo hiểm cũng có thể trả. Ví dụ, thành viên có thể phải trả 20% chi phí cho một cuộc giải phẫu vượt quá khoản đồng thanh toán, trong khi công ty bảo hiểm trả 80% số tiền còn lại. Nếu có một giới hạn trên về đồng bảo hiểm, chủ sở hữu chính sách có thể kết thúc do rất ít, hoặc rất nhiều, tùy thuộc vào chi phí thực tế của các dịch vụ mà họ có được.
Loại trừ: Không phải tất cả các dịch vụ đều được bảo hiểm. Người được bảo hiểm nói chung phải trả toàn bộ chi phí cho các dịch vụ không được bảo hiểm trong túi của chính họ.
Phạm vi bảo hiểm: Một số chính sách bảo hiểm y tế chỉ trả cho chăm sóc sức khoẻ lên đến một số tiền nhất định. Người được bảo hiểm có thể phải trả bất kỳ khoản phí nào vượt quá khoản thanh toán tối đa của chương trình sức khỏe cho một dịch vụ cụ thể. Ngoài ra, một số chương trình bảo hiểm của công ty có maxima bảo hiểm hàng năm hoặc toàn bộ. Trong những trường hợp này, chương trình bảo hiểm y tế sẽ dừng thanh toán khi họ đạt được lợi ích tối đa, và người giữ bảo hiểm phải trả tất cả các chi phí còn lại.
Mức tối đa xuất túi: Tương tự như các giới hạn phạm vi bảo hiểm, ngoại trừ trong trường hợp này, nghĩa vụ thanh toán của người được bảo hiểm kết thúc khi đạt đến mức tối đa phải trả và bảo hiểm sức khoẻ sẽ thanh toán tất cả các chi phí được bảo hiểm khác. Maxima xuất túi có thể được giới hạn trong một loại lợi ích cụ thể (như thuốc theo toa) hoặc có thể áp dụng cho tất cả các mức bảo hiểm được cung cấp trong một năm hưởng lợi cụ thể.
Lệ phí: Số tiền mà hãng bảo hiểm trả cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ mà nhà cung cấp đồng ý đối xử với tất cả thành viên của hãng bảo hiểm.
Nhà cung cấp trong Mạng: (Thuật ngữ Hoa Kỳ) Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ trong danh sách các nhà cung cấp do nhà bảo hiểm lựa chọn trước đó. Hãng bảo hiểm sẽ giảm giá đồng bảo hiểm hoặc đồng thanh toán, hoặc các khoản phúc lợi bổ sung, cho một thành viên của chương trình để xem nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới. Nói chung, các nhà cung cấp trong mạng là những nhà cung cấp dịch vụ có hợp đồng với hãng bảo hiểm để chấp nhận mức giá được giảm giá thêm từ những khoản phí “thông thường và thông thường” mà hãng bảo hiểm trả cho các nhà cung cấp ngoài mạng.
Ủy quyền Trước: Chứng nhận hoặc ủy quyền mà hãng bảo hiểm cung cấp trước khi có dịch vụ y tế xảy ra. Có được giấy phép có nghĩa là hãng bảo hiểm có nghĩa vụ phải trả tiền cho dịch vụ, giả định rằng nó phù hợp với những gì đã được ủy quyền. Nhiều dịch vụ thông thường hơn nhỏ hơn không cần sự cho phép.
Giải thích về quyền lợi: Một tài liệu có thể được gửi bởi một công ty bảo hiểm cho bệnh nhân giải thích điều gì đã được bảo hiểm cho dịch vụ y tế và số tiền thanh toán và số tiền trách nhiệm của bệnh nhân được xác định như thế nào.

Kế hoạch mua thuốc theo toa là một hình thức bảo hiểm được cung cấp thông qua một số chương trình bảo hiểm sức khoẻ. Tại Hoa Kỳ, bệnh nhân thường phải trả khoản đồng thanh toán và phần bảo hiểm thuốc theo toa hoặc toàn bộ số dư đối với thuốc được bao trả trong danh mục thuốc theo kế hoạch. Các kế hoạch này thường là một phần của các chương trình bảo hiểm sức khoẻ quốc gia. Ví dụ, ở tỉnh Quebec, Canada, bảo hiểm thuốc theo toa được yêu cầu phổ quát như là một phần của kế hoạch bảo hiểm y tế công cộng, nhưng có thể được mua và quản lý thông qua kế hoạch tư nhân hoặc nhóm, hoặc thông qua kế hoạch công cộng.

Một số, nếu không nói là hầu hết, các nhà cung cấp dịch vụ y tế ở Hoa Kỳ sẽ đồng ý lập hóa đơn cho công ty bảo hiểm nếu bệnh nhân sẵn sàng ký thoả thuận rằng họ sẽ chịu trách nhiệm về số tiền mà công ty bảo hiểm không trả. Công ty bảo hiểm chi trả cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng theo các khoản phí “hợp lý và mang tính thông thường”, có thể thấp hơn phí thông thường của nhà cung cấp. Nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể có một hợp đồng riêng với hãng bảo hiểm để chấp nhận khoản tiền chiết khấu hoặc mức thu nhập phí tiêu chuẩn của nhà cung cấp. Nói chung chi phí cho bệnh nhân ít hơn để sử dụng một nhà cung cấp trong mạng.

Quỹ Khối thịnh vượng chung, trong cuộc khảo sát hàng năm của mình, “Gương, Gương trên tường”, so sánh hiệu suất của các hệ thống chăm sóc sức khoẻ ở Úc, New Zealand, Anh, Đức, Canada và Hoa Kỳ. Nghiên cứu năm 2007 cho thấy, mặc dù Hệ thống của Hoa Kỳ là đắt nhất, nó luôn kém hiệu quả so với các nước khác. Một khác biệt giữa Hoa Kỳ và các nước khác trong nghiên cứu là Hoa Kỳ là nước duy nhất không có bảo hiểm y tế phổ cập.

[9] Một nghiên cứu về cuộc khảo sát “tìm thấy sự khác biệt đáng kể trong tiếp cận, gánh nặng chi phí, và các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế liên quan đến thiết kế bảo hiểm” [9]. Trong số các quốc gia được điều tra, kết quả cho thấy người dân Hoa Kỳ có nhiều chi phí phải trả, nhiều tranh chấp với các công ty bảo hiểm hơn các quốc gia khác và nhiều khoản thanh toán bảo hiểm bị từ chối; giấy tờ cũng cao hơn mặc dù Đức có mức độ tương tự cao như giấy tờ.

Cách lựa chọn gói bảo hiểm sức khỏe tốt?

Để phòng vệ cho sức khỏe của bản thân và gia đình, nhiều người Việt bắt đầu tìm đến những gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp, có thể khám chữa bệnh tại bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế ở các nước có nền y tế phát triển. Tuy nhiên, việc làm thế nào để có thể chọn được gói bảo hiểm sức khỏe uy tín và chất lượng nhất là nỗi băn khoăn của không ít khách hàng…

Vì sao bảo hiểm sức khỏe ngày càng được ưa chuộng?

Đáp ứng nhu cầu của thị trường, các công ty bảo hiểm trong và ngoài nước hiện có nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe khác nhau cho khách hàng lựa chọn. Tùy thuộc vào các quyền lợi chính (nằm viện, phẫu thuật, khám điều trị,…), quyền lợi bổ sung (thai sản, nha khoa, vật lý trị liệu…) và hạn mức bồi thường, tùy theo độ tuổi và yêu cầu của khách hàng, mức chi phí của các gói bảo hiểm này có thể dao động từ 6 triệu lên tới 200 triệu/năm. Tuy nhiên, trên thực tế, các chương trình bảo hiểm sức khỏe cao cấp có tổng hạn mức trách nhiệm rất cao so với số tiền mà khách hàng chi trả mỗi năm, đôi khi tỉ lệ này cao gấp 15 lần so với mức phí bảo hiểm. Đơn cử trường hợp của anh Hoàng Minh (Q.3, TP.HCM) từng gặp tai nạn đầu gối khi đang ở châu Âu. Với gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp của Liberty, anh Minh đã được chi trả toàn bộ phí mổ nội soi khớp gối và nằm viện tại Pháp với tổng chi phí gần 5000 Euro.

Do đó, mua bảo hiểm sức khỏe cao cấp được coi là một phương án tiết kiệm vô cùng hữu ích và “đáng đồng tiền bát gạo”. Vì vậy, ngày càng nhiều gia đình tìm tới các gói bảo hiểm sức khỏe tiêu chuẩn toàn cầu, nhất là những người thường xuyên di chuyển công tác đến nhiều quốc gia trên thế giới.

4 tiêu chí chọn bảo hiểm sức khỏe

Có rất nhiều yếu tố để chọn lựa bảo hiểm sức khỏe cao cấp, trong đó có một số quy tắc ưu tiên nên được coi trọng hàng đầu.

Ưu tiên gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Không phải gói bảo hiểm nào cũng giải quyết hết toàn bộ những vấn đề sức khỏe mà bạn gặp phải. Những gói bảo hiểm phổ thông sẽ chỉ bao gồm dịch vụ kiểm tra sức khỏe định kỳ và tiêm phòng, với số lần khám bệnh giới hạn. Những căn bệnh có chi phí và thời gian điều trị kéo dài như bệnh ung thư có thể cũng sẽ bị loại trừ đối với những gói cơ bản. Để có sự phòng vệ toàn diện hơn, bạn nên tìm đến các gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp, bao gồm những quyền lợi như được chi trả toàn bộ phí phẫu thuật, dịch vụ xe cấp cứu, cấy ghép bộ phận cơ thể và dịch vụ y tá chăm sóc tại nhà, mà không giới hạn chi phí điều trị hay số ngày nằm viện. Việc được lựa chọn linh hoạt bảo hiểm nằm viện, ngoại trú, thai sản và nha khoa cũng sẽ giúp bạn yên tâm hơn cho những bất trắc sức khỏe có thể xảy đến.

Lưu ý đến phạm vi vùng bảo hiểm áp dụng

Ở trong nước, các chương trình bảo hiểm sức khỏe cao cấp thường được áp dụng ở các bệnh viện quốc tế tại Việt Nam. Không chỉ thế, hình thức bảo hiểm này còn có phạm vi toàn cầu. Với gói bảo hiểm Healthcare của Liberty, người được bảo hiểm còn được hỗ trợ y tế khẩn cấp toàn cầu từ International SOS, mạng lưới bệnh viện tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe cao cấp của Liberty ở nước ngoài cũng đều là những cơ sở y tế đi đầu, như Viện Tim quốc gia (Singapore), Bệnh viện Quốc tế Bumrungrad (Thái Lan)… Ngay cả các chi phí vận chuyển y tế cấp cứu và hồi hương ở Việt Nam hoặc nước ngoài cũng được bao gồm trong hạn mức trách nhiệm của bảo hiểm Healthcare của Liberty.

Giá trị bồi thường cao

Trách nhiệm bồi thường của loại bảo hiểm căn bản chỉ hỗ trợ theo % chi phí với quy định và thủ tục phức tạp, hay các gói bảo hiểm sức khỏe tầm trung có hạn mức bồi thường chỉ rơi vào tầm 400- 500 triệu. Trong khi đó, với cùng một dịch vụ y tế, các khách hàng tham gia bảo hiểm sức khỏe cao cấp thường được trải nghiệm chất lượng tốt hơn, tương ứng với hạn mức được bồi thường lên đến hàng chục tỷ đồng.

Quy trình bồi thường càng nhanh chóng càng hỗ trợ tốt cho bệnh nhân

Yếu tố cuối cùng này đóng một vai trò không nhỏ trong việc chọn mua bảo hiểm. Gia đình chị Hoài ở Quy Nhơn có người thân phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối, chỉ trong ba tháng kể từ khi phát hiện bệnh, tổng chi phí điều trị ung thư hơn 1 tỷ đồng đã được bên bảo hiểm bồi thường nhanh chóng. Dịch vụ tận tâm của của hãng bảo hiểm cũng giúp gia đình xua đi nỗi lo về tài chính, giúp gia đình chị an tâm tập trung điều trị cho người nhà. Thông thường, những công ty bảo hiểm uy tín đều áp dụng dịch vụ tư vấn 24/7, giúp khách hàng nhanh chóng nhận được các hỗ trợ cần thiết, đẩy nhanh quy trình bồi thường thiệt hại với thủ tục minh bạch, đơn giản.

Tiết kiệm chi phí bằng bảo hiểm nhóm, bảo hiểm gia đình

Mức phí bảo hiểm có sự chênh lệch tùy theo độ tuổi, loại chương trình bảo hiểm, hạn mức điều trị, và vùng áp dụng (toàn cầu hoặc tại các quốc gia châu Á phát triển). Theo đó, để giảm tải chi phí bảo hiểm, các công ty bảo hiểm thường áp dụng chương trình giá ưu đãi “Giảm chi phí cho gia đình” hoặc “Giảm chi phí cho nhóm”. Bạn có thể gộp nhóm để tiết kiệm chi phí khi đến với các gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.