Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẵn sàng cho vay đặc biệt

( thitruongtaichinhtiente.vn ) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ( NHNN ) vừa phát hành Thông tư 08/2021 / TT-NHNN ( Thông tư 08 ), có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 27/10/2021 pháp luật về cho vay đặc biệt quan trọng so với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ( TCTD ) được trấn áp đặc biệt quan trọng, trong đó lao lý 3 trường hợp được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ( BHTGVN ) cho vay đặc biệt quan trọng .nhà nước và Ngân hàng Nhà nước ( NHNN ) đang kinh khủng tái cơ cấu tổ chức những TCTD và giải quyết và xử lý nợ xấu quy trình tiến độ 2. Một trong những nguyên tắc quan trọng được không cho trong quy trình này là ưu tiên bảo vệ quyền hạn của người gửi tiền. Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật những TCTD có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15/1/2018 đã trao cho BHTGVN nghĩa vụ và trách nhiệm lớn hơn nhằm mục đích tham gia sâu hơn vào quy trình tái cơ cấu tổ chức những TCTD. Cụ thể, BHTGVN được mua trái phiếu dài hạn của TCTD tương hỗ trong quy trình cơ cấu tổ chức lại TCTD được trấn áp đặc biệt quan trọng. BHTGVN cũng trực tiếp tương hỗ kinh tế tài chính và tương hỗ thanh khoản cho TCTD trong diện trấn áp đặc biệt quan trọng trải qua khoản vay đặc biệt quan trọng theo giải pháp phục sinh đã được phê duyệt, theo chỉ định của NHNN .
Thông tư 08 sinh ra pháp luật đơn cử về cho vay đặc biệt quan trọng của NHNN, BHTGVN, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, TCTD khác so với TCTD được trấn áp đặc biệt quan trọng .

Theo đó, Thông tư 08 nêu rõ: NHNN cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt bằng nguồn tiền từ thực hiện chức năng của ngân hàng trung ương về phát hành tiền trong các trường hợp: Cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản đối với TCTD khi TCTD có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống trong thời gian TCTD được kiểm soát đặc biệt, bao gồm cả trường hợp TCTD đang thực hiện phương án cơ cấu lại, phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt; Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô theo phương án phục hồi đã được phê duyệt; Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi đối với ngân hàng thương mại theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt; Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật số 17/2017/QH14 có hiệu lực theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật số 17/2017/QH14  (sau đây gọi là quyết định của Thủ tướng Chính phủ); Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật số 17/2017/QH14  có hiệu lực sau chuyển nhượng theo phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt.

Ba trường hợp BHTGVN sẽ thực thi cho vay đặc biệt quan trọng so với TCTD được trấn áp đặc biệt quan trọng là :

  • Cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản đối với TCTD khi TCTD có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống trong thời gian TCTD được kiểm soát đặc biệt, bao gồm cả trường hợp TCTD đang thực hiện phương án cơ cấu lại, phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt;
  • Cho vay đặc biệt theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ thanh khoản đối với công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ khi công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống trước khi phương án cơ cấu lại được phê duyệt;
  • Cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi đối với công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Thông tư cũng lao lý việc cho vay đặc biệt quan trọng của NHNN với lãi suất vay khuyến mại đến mức 0 % do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động. Số tiền cho vay, mục tiêu sử dụng, gia tài bảo vệ, lãi suất vay, thời hạn cho vay, việc trả nợ, miễn, giảm tiền lãi, giải quyết và xử lý so với khoản cho vay đặc biệt quan trọng như gia hạn, lãi suất vay so với nợ gốc quá hạn được thực thi theo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước, giải pháp cơ cấu tổ chức lại, giải pháp chuyển nhượng ủy quyền đã được phê duyệt .
Loại tiền tệ để cho vay đặc biệt quan trọng là đồng Việt Nam. Nguồn tiền cho vay đặc biệt quan trọng của NHNN là từ triển khai tính năng của ngân hàng nhà nước TW về phát hành tiền. Nguồn tiền cho vay đặc biệt quan trọng của BHTGVN là từ Quỹ dự trữ nhiệm vụ .
Thời hạn cho vay đặc biệt quan trọng do NHNN xem xét, quyết định hành động nhưng dưới 12 tháng. Về lãi suất vay, so với trường hợp cho vay tương hỗ những TCTD bị trấn áp đặc biệt quan trọng khi có rủi ro tiềm ẩn mất năng lực chi trả hoặc lâm vào thực trạng mất năng lực chi trả, rình rập đe dọa sự không thay đổi của mạng lưới hệ thống, lãi suất vay bằng lãi suất vay tái cấp vốn trong từng thời kỳ, lãi suất vay quá hạn bằng 130 % lãi suất vay trong hạn, không vận dụng lãi suất vay so với nợ lãi chậm trả. Đối với những khoản vay lãi suất khuyến mại đến 0 %, mức lãi suất vay do Ngân hàng Nhà nước quyết định hành động ; lãi suất vay quá hạn bằng 130 % lãi suất vay trong hạn và không vận dụng lãi suất vay so với nợ lãi chậm trả .

Về tài sản bảo đảm, Thông tư quy định thứ tự ưu tiên cầm cố tín phiếu NHNN, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 100%, lãi khi đến hạn, trái phiếu chính quyền địa phương; cầm cố trái phiếu Ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; trái phiếu các TCTD; thế chấp quyền đòi nợ.

NHNN xem xét việc gia hạn khoản cho vay đặc biệt quan trọng trên cơ sở tình hình năng lực chi trả của TCTD hoặc chủ trương cơ cấu tổ chức lại, phương giải pháp cơ cấu tổ chức lại, giải pháp chuyển nhượng ủy quyền. Thời gian gia hạn mỗi lần dưới 12 tháng .
Khi khoản vay đặc biệt quan trọng đến hạn, TCTD bị trấn áp đặc biệt quan trọng đi vay phải trả hết nợ gốc, lãi vay đặc biệt quan trọng cho bên cho vay. Bên đi vay hoàn toàn có thể trả nợ vay đặc biệt quan trọng trước hạn .
Đối với khoản cho vay đặc biệt quan trọng bị phát hiện sử dụng không đúng mục tiêu, NHNN sẽ tịch thu nợ trước hạn. Bên đi vay phải trả nợ cho bên cho vay trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày Ngân hàng NHNN có văn bản thông tin vi phạm. Nợ gốc sử dụng không đúng mục tiêu hịu lãi suất vay bằng 130 % lãi suất vay tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ .
Trường hợp khoản vay không được gia hạn và bên đi vay không trả được nợ, NHNN chuyển dư nợ sang theo dõi quá hạn, trích thông tin tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để tịch thu nợ, nhu yếu bên đi vay chuyển quyền sở hữu tài sản bảo vệ và giải quyết và xử lý những gia tài này để tịch thu nợ …

Tính đến ngày 30/6/2021, có 1.283 tổ chức tham gia BHTG (gồm: 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 QTDND, 1 ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô). BHTGVN thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức tham gia BHTG, kịp thời đề xuất, kiến nghị với NHNN những vấn đề phát sinh có thể gây rủi ro, mất an toàn hệ thống. Bên cạnh đó, BHTGVN đã thành lập Ban Chỉ đạo giám sát, kiểm tra và xử lý đối với QTDND có vấn đề; đồng thời, chủ động xây dựng các Quy chế quy định liên quan công tác tham gia kiểm soát đặc biệt tổ chức tham gia BHTG. Đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm bắt diễn biến tình hình hoạt động của các QTDND có vấn đề, đặc biệt là các QTDND đang được KSĐB và QTDND yếu kém, báo cáo NHNN các vấn đề phát sinh.

Tính đến ngày 30/6/2021, Quỹ dự trữ nhiệm vụ của BHTGVN là 70,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19,6 % so với cùng kỳ năm 2020. Tổng nguồn vốn hoạt động giải trí của BHTGVN đạt 76,5 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7 % so với cùng kỳ năm 2020. Đây là mức tăng khá cao do hoạt động giải trí góp vốn đầu tư của BHTGVN được triển khai hiệu suất cao trải qua việc dữ thế chủ động thiết kế xây dựng những giải pháp, nỗ lực thực thi góp vốn đầu tư nguồn vốn trong thời điểm tạm thời nhàn nhã một cách linh động trên hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Đây là nguồn lực kinh tế tài chính đáng kể giúp BHTGVN chuẩn bị sẵn sàng chi trả khi thiết yếu và tham gia có hiệu suất cao vào quy trình tái cơ cấu tổ chức mạng lưới hệ thống những TCTD trải qua hoạt động giải trí tương hỗ kinh tế tài chính, làm tốt thiên chức bảo vệ quyền và quyền lợi của người gửi tiền, góp thêm phần duy trì không thay đổi mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính – ngân hàng nhà nước .
Mặc dù thời hạn qua BHTGVN không nhận được đơn đề xuất cho vay đặc biệt quan trọng của những TCTD và không phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả BHTG, nhưng BHTGVN vẫn luôn nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm, không ngừng bồi đắp nâng cao mức vốn dự trữ nhằm mục đích giữ vững thế dữ thế chủ động nguồn lực về kinh tế tài chính, sẵn sàng chuẩn bị cho vay đặc biệt quan trọng so với TCTD được trấn áp đặc biệt quan trọng đủ điều kiện kèm theo vay vốn cũng như chi trả khi thiết yếu để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của người gửi tiền .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.