Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội: Luật Bảo hiểm Xã hội

LUẬT


LUẬT

BẢO HIỂM XÃ HỘI


CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết
số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về bảo hiểm xã
hội.


CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều
1
. Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này lao lý về chế độ, chủ trương bảo hiểm xã hội ; quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tham gia bảo hiểm xã hội ; tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội ; quỹ bảo hiểm xã hội ; thủ tục triển khai bảo hiểm xã hội và quản trị nhà nước về bảo hiểm xã hội .
2. Luật này không vận dụng so với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và những loại bảo hiểm mang tính kinh doanh thương mại .
Điều 2. Đối tượng vận dụng
1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Nước Ta, gồm có :
a ) Người thao tác theo hợp đồng lao động không xác lập thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên ;
b ) Cán bộ, công chức, viên chức ;
c ) Công nhân quốc phòng, công nhân công an ;
d ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân ; sĩ quan, hạ sĩ quan nhiệm vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật công an nhân dân ; người làm công tác làm việc cơ yếu hưởng lương như so với quân đội nhân dân, công an nhân dân ;
đ ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sỹ công an nhân dân Giao hàng có thời hạn ;
e ) Người thao tác có thời hạn ở quốc tế mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc .
2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân ; tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội khác ; cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động giải trí trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thương mại thành viên, tổ hợp tác, tổ chức triển khai khác và cá thể có dịch vụ thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động .
3. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Nước Ta thao tác theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác mà những hợp đồng này không xác lập thời hạn hoặc xác lập thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động pháp luật tại khoản 4 Điều này .
4. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động pháp luật tại khoản 2 Điều này có sử dụng từ mười lao động trở lên .
5. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Nước Ta trong độ tuổi lao động, không thuộc lao lý tại khoản 1 Điều này .
6. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến bảo hiểm xã hội .
Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đây gọi chung là người lao động .
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :
1. Bảo hiểm xã hội là sự bảo vệ sửa chữa thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội .
2. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là mô hình bảo hiểm xã hội mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia .
3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là mô hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương pháp đóng tương thích với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội .
4. Người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác nhưng chưa tìm được việc làm .
5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời hạn được tính từ khi người lao động khởi đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời hạn đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời hạn đã đóng bảo hiểm xã hội .
6. Mức lương tối thiểu chung là mức lương thấp nhất do nhà nước công bố ở từng thời kỳ .
7. Thân nhân là con, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia bảo hiểm xã hội ; người khác mà người tham gia bảo hiểm xã hội phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng .
Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội
1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có những chế độ sau đây :
a ) ốm đau ;
b ) Thai sản ;
c ) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ;
d ) Hưu trí ;
đ ) Tử tuất .
2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm có những chế độ sau đây :
a ) Hưu trí ;
b ) Tử tuất .
3. Bảo hiểm thất nghiệp gồm có những chế độ sau đây :
a ) Trợ cấp thất nghiệp ;
b ) Hỗ trợ học nghề ;
c ) Hỗ trợ tìm việc làm .
Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội
1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời hạn đóng bảo hiểm xã hội và có san sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội .
2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập do người lao động lựa chọn nhưng mức thu nhập này không thấp hơn mức lương tối thiểu chung .
3. Người lao động vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời hạn đã đóng bảo hiểm xã hội .
4. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản trị thống nhất, dân chủ, công khai minh bạch, minh bạch, được sử dụng đúng mục tiêu, được hạch toán độc lập theo những quỹ thành phần của bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp .
5. Việc triển khai bảo hiểm xã hội phải đơn thuần, thuận tiện, thuận tiện, bảo vệ kịp thời và khá đầy đủ quyền hạn của người tham gia bảo hiểm xã hội .
Điều 6. Chính sách của Nhà nước so với bảo hiểm xã hội
1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện kèm theo để cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tham gia bảo hiểm xã hội .
2. Nhà nước có chủ trương ưu tiên góp vốn đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội và những giải pháp thiết yếu khác để bảo toàn, tăng trưởng quỹ. Quỹ bảo hiểm xã hội được Nhà nước bảo lãnh, không bị phá sản .
Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, tiền sinh lời của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội được miễn thuế .
Điều 7. Nội dung quản trị nhà nước về bảo hiểm xã hội
1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, chế độ, chủ trương bảo hiểm xã hội .
2. Ban hành và tổ chức triển khai triển khai văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội .
3. Tuyên truyền, phổ cập chế độ, chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội .
4. Thực hiện công tác làm việc thống kê, thông tin về bảo hiểm xã hội .
5. Tổ chức cỗ máy triển khai bảo hiểm xã hội ; đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nguồn nhân lực làm công tác làm việc bảo hiểm xã hội .
6. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp lý về bảo hiểm xã hội ; xử lý khiếu nại, tố cáo và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội .
7. Hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội .
Điều 8. Cơ quan quản trị nhà nước về bảo hiểm xã hội
1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về bảo hiểm xã hội .
2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước thực thi quản trị nhà nước về bảo hiểm xã hội .
3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình thực thi quản trị nhà nước về bảo hiểm xã hội .
4. Uỷ ban nhân dân những cấp thực thi quản trị nhà nước về bảo hiểm xã hội trong khoanh vùng phạm vi địa phương theo phân cấp của nhà nước .

Điều
9.
Hiện đại hoá quản lý
bảo hiểm xã hội

1. Nhà nước khuyến khích góp vốn đầu tư tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phương tiện kỹ thuật tiên tiến và phát triển để bảo vệ vận dụng giải pháp quản trị bảo hiểm xã hội văn minh .
2. nhà nước pháp luật đơn cử việc vận dụng công nghệ thông tin trong quản trị bảo hiểm xã hội .
Điều 10. Thanh tra bảo hiểm xã hội
1. Thanh tra lao động – thương bệnh binh và xã hội triển khai tính năng thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội .
2. Tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn của thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội được triển khai theo lao lý của pháp lý về thanh tra .
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai công đoàn
1. Tổ chức công đoàn có những quyền sau đây :
a ) Bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội ;
b ) Yêu cầu người sử dụng lao động, tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội phân phối thông tin về bảo hiểm xã hội của người lao động ;
c ) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội .
2. Tổ chức công đoàn có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Tuyên truyền, thông dụng chế độ, chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội so với người lao động ;
b ) Kiến nghị, tham gia thiết kế xây dựng, sửa đổi, bổ trợ chế độ, chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội ;
c ) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp lý về bảo hiểm xã hội .
Điều 12. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của đại diện thay mặt người sử dụng lao động
1. Đại diện người sử dụng lao động có những quyền sau đây :
a ) Bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội ;
b ) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội .
2. Đại diện người sử dụng lao động có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Tuyên truyền, thông dụng chế độ, chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội so với người sử dụng lao động ;
b ) Kiến nghị, tham gia kiến thiết xây dựng, sửa đổi, bổ trợ chế độ, chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội ;
c ) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp lý về bảo hiểm xã hội .
Điều 13. Chế độ báo cáo giải trình, truy thuế kiểm toán
1. Hằng năm nhà nước báo cáo giải trình Quốc hội về quản trị và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội .
2. Định kỳ ba năm, Kiểm toán nhà nước triển khai truy thuế kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội và báo cáo giải trình tác dụng với Quốc hội. Trong trường hợp thiết yếu, theo nhu yếu của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội được truy thuế kiểm toán đột xuất .
Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Không đóng bảo hiểm xã hội theo pháp luật của Luật này .
2. Gian lận, trá hình hồ sơ trong việc triển khai bảo hiểm xã hội .
3. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội sai mục tiêu .
4. Gây phiền hà, trở ngại, làm thiệt hại đến quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động .
5. Báo cáo sai thực sự, phân phối rơi lệch thông tin, số liệu về bảo hiểm xã hội .


CHƯƠNG II
QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC BẢO HIỂM
XÃ HỘI
 

Điều 15. Quyền của người lao động
Người lao động có những quyền sau đây :
1. Được cấp sổ bảo hiểm xã hội ;
2. Nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn thao tác ;
3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội rất đầy đủ, kịp thời ;
4. Hưởng bảo hiểm y tế trong những trường hợp sau đây :
a ) Đang hưởng lương hưu ;
b ) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng ;
c ) Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ;
5. Uỷ quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội ;
6. Yêu cầu người sử dụng lao động phân phối thông tin lao lý tại điểm h khoản 1 Điều 18 ; nhu yếu tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội phân phối thông tin lao lý tại khoản 11 Điều 20 của Luật này ;
7. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội ;
8. Các quyền khác theo pháp luật của pháp lý .
Điều 16. Trách nhiệm của người lao động
1. Người lao động có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Đóng bảo hiểm xã hội theo pháp luật của Luật này ;
b ) Thực hiện lao lý về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội ;
c ) Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội theo đúng pháp luật ;
d ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý .
2. Ngoài việc triển khai những pháp luật tại khoản 1 Điều này, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp còn có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Đăng ký thất nghiệp với tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội ;
b ) Thông báo hằng tháng với tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp ;
c ) Nhận việc làm hoặc tham gia khoá học nghề tương thích khi tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội ra mắt .
Điều 17. Quyền của người sử dụng lao động
Người sử dụng lao động có những quyền sau đây :
1. Từ chối thực thi những nhu yếu không đúng pháp luật của pháp lý về bảo hiểm xã hội ;
2. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội ;
3. Các quyền khác theo lao lý của pháp lý .
Điều 18. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
1. Người sử dụng lao động có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Đóng bảo hiểm xã hội theo lao lý tại Điều 92 và hằng tháng trích từ tiền lương, tiền công của người lao động theo lao lý tại khoản 1 Điều 91 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội ;
b ) Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội của người lao động trong thời hạn người lao động thao tác ;
c ) Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn thao tác ;
d ) Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội ;
đ ) Trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động ;
e ) Giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm năng lực lao động tại Hội đồng Giám định y khoa theo lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 41, Điều 51 và điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật này ;
g ) Cung cấp tài liệu, thông tin tương quan theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;
h ) Cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức triển khai công đoàn nhu yếu ;
i ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý .
2. Ngoài việc triển khai những lao lý tại khoản 1 Điều này, hằng tháng người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đóng bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật tại khoản 2 Điều 102 và trích từ tiền lương, tiền công của người lao động theo lao lý tại khoản 1 Điều 102 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp .
Điều 19. Quyền của tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội
Tổ chức bảo hiểm xã hội có những quyền sau đây :
1. Tổ chức quản trị nhân sự, kinh tế tài chính và gia tài theo lao lý của pháp lý ;
2. Từ chối nhu yếu trả bảo hiểm xã hội không đúng lao lý ;
3. Khiếu nại về bảo hiểm xã hội ;
4. Kiểm tra việc đóng bảo hiểm xã hội và trả những chế độ bảo hiểm xã hội ;
5. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thiết kế xây dựng, sửa đổi, bổ trợ chế độ, chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội và quản trị quỹ bảo hiểm xã hội ;
6. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội ;
7. Các quyền khác theo lao lý của pháp lý .
Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội
Tổ chức bảo hiểm xã hội có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
1. Tuyên truyền, phổ cập chế độ, chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội ; hướng dẫn thủ tục thực thi chế độ bảo hiểm xã hội so với người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm xã hội ;
2. Thực hiện việc thu bảo hiểm xã hội theo pháp luật của Luật này ;
3. Tiếp nhận hồ sơ, xử lý chế độ bảo hiểm xã hội ; triển khai việc trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không thiếu, thuận tiện và đúng thời hạn ;
4. Cấp sổ bảo hiểm xã hội đến từng người lao động ;
5. Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội theo lao lý của pháp lý ;
6. Thực hiện những giải pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội ;
7. Tổ chức thực thi công tác làm việc thống kê, kế toán, hướng dẫn nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội ;
8. Giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm năng lực lao động tại Hội đồng Giám định y khoa theo lao lý tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 41 của Luật này ;
9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị bảo hiểm xã hội ; tàng trữ hồ sơ của người tham gia bảo hiểm xã hội theo pháp luật của pháp lý ;
10. Định kỳ sáu tháng, báo cáo giải trình Hội đồng quản trị bảo hiểm xã hội về tình hình triển khai bảo hiểm xã hội. Hằng năm, báo cáo giải trình nhà nước và cơ quan quản trị nhà nước về tình hình quản trị và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội ;
11. Cung cấp rất đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục triển khai bảo hiểm xã hội khi người lao động hoặc tổ chức triển khai công đoàn nhu yếu ;
12. Cung cấp tài liệu, thông tin tương quan theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;
13. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về việc thực thi bảo hiểm xã hội ;
14. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội ;
15. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý .


CHƯƠNG III
BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC


MỤC 1
CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

Điều 21. Đối tượng vận dụng chế độ ốm đau
Đối tượng vận dụng chế độ ốm đau là người lao động lao lý tại những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này .
Điều 22. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau
1. Bị ốm đau, tai nạn đáng tiếc rủi ro đáng tiếc phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế .
Trường hợp ốm đau, tai nạn thương tâm phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau .
2. Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm nom con và có xác nhận của cơ sở y tế .
Điều 23. Thời gian hưởng chế độ ốm đau
1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm so với người lao động pháp luật tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày thao tác không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được lao lý như sau :
a ) Làm việc trong điều kiện kèm theo thông thường thì được hưởng ba mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm ; bốn mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm ; sáu mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên ;
b ) Làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế phát hành hoặc thao tác tiếp tục ở nơi có phụ cấp khu vực thông số từ 0,7 trở lên thì được hưởng bốn mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm ; năm mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm ; bảy mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên .
2. Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau :
a ) Tối đa không quá một trăm tám mươi ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần ;
b ) Hết thời hạn một trăm tám mươi ngày mà vẫn liên tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn .
3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau so với người lao động pháp luật tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này tuỳ thuộc vào thời hạn điều trị tại cơ sở y tế thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân .
Điều 24. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau
1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được tính theo số ngày chăm nom con tối đa là hai mươi ngày thao tác nếu con dưới ba tuổi ; tối đa là mười lăm ngày thao tác nếu con từ đủ ba tuổi đến dưới bảy tuổi .
2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ theo pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Điều
25.
Mức hưởng chế độ ốm
đau

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo pháp luật tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 23 và Điều 24 của Luật này thì mức hưởng bằng 75 % mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc .
2. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều 23 của Luật này thì mức hưởng được lao lý như sau :
a ) Bằng 65 % mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ ba mươi năm trở lên ;
b ) Bằng 55 % mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm ;
c ) Bằng 45 % mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm .
3. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo lao lý tại khoản 3 Điều 23 của Luật này thì mức hưởng bằng 100 % mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc .
4. Mức hưởng chế độ ốm đau tính theo pháp luật tại khoản 2 Điều này nếu thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được tính bằng mức lương tối thiểu chung .
Điều 26. Dưỡng sức, hồi sinh sức khoẻ sau khi ốm đau
1. Người lao động sau thời hạn hưởng chế độ ốm đau theo pháp luật tại Điều 23 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm .
2. Mức hưởng một ngày bằng 25 % mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khoẻ tại mái ấm gia đình ; bằng 40 % mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khoẻ tại cơ sở tập trung chuyên sâu .


MỤC 2
CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Điều 27. Đối tượng vận dụng chế độ thai sản
Đối tượng vận dụng chế độ thai sản là người lao động lao lý tại những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này .
Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Lao động nữ mang thai ;
b ) Lao động nữ sinh con ;
c ) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi ;
d ) Người lao động đặt vòng tránh thai, triển khai những giải pháp triệt sản .
2. Người lao động lao lý tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời hạn mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi .
Điều 29. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai
Trong thời hạn mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai năm lần, mỗi lần một ngày ; trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không thông thường thì được nghỉ hai ngày cho mỗi lần khám thai .
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản pháp luật tại Điều này tính theo ngày thao tác không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần .
Điều 30. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu
Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng ; hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng ; bốn mươi ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng ; năm mươi ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên .
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản pháp luật tại Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần .
Điều 31. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con
1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo lao lý sau đây :
a ) Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc việc làm trong điều kiện kèm theo lao động thông thường ;
b ) Năm tháng, nếu làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế phát hành ; thao tác theo chế độ ba ca ; thao tác tiếp tục ở nơi có phụ cấp khu vực thông số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân ;
c ) Sáu tháng so với lao động nữ là người tàn tật theo pháp luật của pháp lý về người tàn tật ;
d ) Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời hạn nghỉ việc pháp luật tại những điểm a, b và c khoản này thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày .
2. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày tính từ ngày sinh con ; nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời hạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời hạn pháp luật tại khoản 1 Điều này ; thời hạn này không tính vào thời hạn nghỉ việc riêng theo pháp luật của pháp lý về lao động .
3. Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi .
4. Thời gian hưởng chế độ thai sản pháp luật tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần .
Điều 32. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi
Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi .
Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi triển khai những giải pháp tránh thai
1. Khi đặt vòng tránh thai người lao động được nghỉ việc bảy ngày .
2. Khi triển khai giải pháp triệt sản người lao động được nghỉ việc mười lăm ngày .
3. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần .
Điều 34. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con .
Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con .
Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo lao lý tại những điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100 % mức trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc .
2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời hạn đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội .

Điều
36.
Lao động nữ đi làm
trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

1. Lao động nữ hoàn toàn có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con lao lý tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Sau khi sinh con từ đủ sáu mươi ngày trở lên ;
b ) Có xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm sớm không có hại cho sức khoẻ của người lao động ;
c ) Phải báo trước và được người sử dụng lao động chấp thuận đồng ý .
2. Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày thao tác, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn pháp luật tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này .
Điều 37. Dưỡng sức, hồi sinh sức khoẻ sau thai sản
1. Lao động nữ sau thời hạn hưởng chế độ thai sản theo pháp luật tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm .
2. Mức hưởng một ngày bằng 25 % mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khoẻ tại mái ấm gia đình ; bằng 40 % mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khoẻ tại cơ sở tập trung chuyên sâu .


MỤC 3
CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều
38.
Đối tượng áp dụng
chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đối tượng vận dụng chế độ tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp là người lao động pháp luật tại những điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 2 của Luật này .
Điều 39. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn đáng tiếc lao động
Người lao động được hưởng chế độ tai nạn thương tâm lao động khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
1. Bị tai nạn thương tâm thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Tại nơi thao tác và trong giờ thao tác ;
b ) Ngoài nơi thao tác hoặc ngoài giờ thao tác khi thực thi việc làm theo nhu yếu của người sử dụng lao động ;
c ) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi thao tác trong khoảng chừng thời hạn và tuyến đường hài hòa và hợp lý ;
2. Suy giảm năng lực lao động từ 5 % trở lên do bị tai nạn đáng tiếc lao lý tại khoản 1 Điều này .
Điều 40. Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp
Người lao động được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
1. Bị bệnh thuộc hạng mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khi thao tác trong thiên nhiên và môi trường hoặc nghề có yếu tố ô nhiễm ;
2. Suy giảm năng lực lao động từ 5 % trở lên do bị bệnh pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Điều
41.
Giám định mức suy
giảm khả năng lao động

1. Người lao động bị tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm năng lực lao động khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị không thay đổi ;
b ) Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị không thay đổi .
2. Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm năng lực lao động khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Vừa bị tai nạn đáng tiếc lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp ;
b ) Bị tai nạn thương tâm lao động nhiều lần ;
c ) Bị nhiều bệnh nghề nghiệp .
Điều 42. Trợ cấp một lần
1. Người lao động bị suy giảm năng lực lao động từ 5 % đến 30 % thì được hưởng trợ cấp một lần .
2. Mức trợ cấp một lần được pháp luật như sau :
a ) Suy giảm 5 % năng lực lao động thì được hưởng năm tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1 % thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung ;
b ) Ngoài mức trợ cấp lao lý tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị .
Điều 43. Trợ cấp hằng tháng
1. Người lao động bị suy giảm năng lực lao động từ 31 % trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng .
2. Mức trợ cấp hằng tháng được lao lý như sau :
a ) Suy giảm 31 % năng lực lao động thì được hưởng bằng 30 % mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1 % thì được hưởng thêm 2 % mức lương tối thiểu chung ;
b ) Ngoài mức trợ cấp lao lý tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5 %, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 % mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị .
Điều 44. Thời điểm hưởng trợ cấp
1. Thời điểm hưởng trợ cấp lao lý tại những điều 42, 43 và 46 của Luật này được tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện .
2. Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người lao động được đi giám định lại mức suy giảm năng lực lao động thì thời gian hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có Kết luận của Hội đồng Giám định y khoa .
Điều 45. Cấp phương tiện đi lại trợ giúp hoạt động và sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình
Người lao động bị tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương những công dụng hoạt động giải trí của khung hình thì được cấp phương tiện đi lại trợ giúp hoạt động và sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn địa thế căn cứ vào thực trạng thương tật, bệnh tật .
Điều 46. Trợ cấp Giao hàng
Người lao động bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng lao lý tại Điều 43 của Luật này, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp ship hàng bằng mức lương tối thiểu chung .
Điều 47. Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp
Người lao động đang thao tác bị chết do tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời hạn điều trị lần đầu do tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu tháng lương tối thiểu chung .

Điều
48.
Dưỡng sức, phục hồi
sức khoẻ sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

1. Người lao động sau khi điều trị không thay đổi thương tật do tai nạn đáng tiếc lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe thể chất còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức hồi sinh sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày .
2. Mức hưởng một ngày bằng 25 % mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khoẻ tại mái ấm gia đình ; bằng 40 % mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khoẻ tại cơ sở tập trung chuyên sâu .


MỤC 4
CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

Điều 49. Đối tượng vận dụng chế độ hưu trí
Đối tượng vận dụng chế độ hưu trí là người lao động pháp luật tại khoản 1 Điều 2 của Luật này .
Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu
1. Người lao động pháp luật tại những điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi ;
b ) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế phát hành hoặc có đủ mười lăm năm thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong 1 số ít trường hợp đặc biệt quan trọng khác do nhà nước pháp luật .
2. Người lao động lao lý tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Nước Ta hoặc Luật công an nhân dân có pháp luật khác ;
b ) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế phát hành hoặc có đủ mười lăm năm thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên .

Điều
51.
Điều kiện hưởng
lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động lao lý tại những điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm năng lực lao động từ 61 % trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu lao lý tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên ;
2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế phát hành .
Điều 52. Mức lương hưu hằng tháng
1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45 % mức trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội lao lý tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2 % so với nam và 3 % so với nữ ; mức tối đa bằng 75 % .
2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 51 của Luật này được tính như lao lý tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi lao lý thì giảm 1 % .
3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung .

Điều
53.
Điều chỉnh lương hưu

Lương hưu được kiểm soát và điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá hoạt động và sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế tài chính. Mức kiểm soát và điều chỉnh đơn cử do nhà nước lao lý .
Điều 54. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm so với nam, trên hai mươi lăm năm so với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần .
2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi so với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi so với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội .
Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần so với người không đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu
1. Người lao động pháp luật tại những điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo lao lý tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội ;
b ) Suy giảm năng lực lao động từ 61 % trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội ;
c ) Sau một năm nghỉ việc nếu không liên tục đóng bảo hiểm xã hội và có nhu yếu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội ;
d ) Ra quốc tế để định cư .
2. Người lao động pháp luật tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện kèm theo để hưởng lương hưu .
Điều 56. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội .
Điều 57. Bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội
Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện kèm theo để hưởng lương hưu theo lao lý tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo pháp luật tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội .
Điều 58. Mức trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần so với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995
1. Người lao động thuộc đối tượng người dùng thực thi chế độ tiền lương do Nhà nước pháp luật có hàng loạt thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu .
2. Người lao động có hàng loạt thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động thì tính trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của hàng loạt thời hạn .
3. Người lao động vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng người dùng thực thi chế độ tiền lương do Nhà nước lao lý, vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động thì tính trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của những thời hạn ; trong đó thời hạn đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước pháp luật thì tính trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo lao lý tại khoản 1 Điều này .
Điều 59. Mức trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần so với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến trước ngày Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực thực thi hiện hành
1. Người lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng triển khai chế độ tiền lương do Nhà nước lao lý có hàng loạt thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính trung bình tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau :
a ) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng chừng thời hạn từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu năm cuối trước khi nghỉ hưu ;
b ) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng chừng thời hạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tám năm cuối trước khi nghỉ hưu .
2. Người lao động có hàng loạt thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động thì tính trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của hàng loạt thời hạn .
3. Người lao động vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng người tiêu dùng triển khai chế độ tiền lương do Nhà nước pháp luật, vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động thì tính trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của những thời hạn ; trong đó thời hạn đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước pháp luật thì tính trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo pháp luật tại khoản 1 Điều này .
Điều 60. Mức trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần so với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực hiện hành
1. Người lao động thuộc đối tượng người dùng triển khai chế độ tiền lương do Nhà nước pháp luật có hàng loạt thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của mười năm cuối trước khi nghỉ hưu .
2. Người lao động có hàng loạt thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động thì tính trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của hàng loạt thời hạn .
3. Người lao động vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng người tiêu dùng thực thi chế độ tiền lương do Nhà nước pháp luật, vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động thì tính trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của những thời hạn ; trong đó thời hạn đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước pháp luật thì tính trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo pháp luật tại khoản 1 Điều này .
Điều 61. Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội
1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm địa thế căn cứ tính mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội so với người lao động lao lý tại khoản 1 Điều 94 của Luật này được kiểm soát và điều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung tại thời gian hưởng chế độ hưu trí .
2. Tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội để làm địa thế căn cứ tính mức trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội so với người lao động lao lý tại khoản 2 Điều 94 của Luật này được kiểm soát và điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá hoạt động và sinh hoạt của từng thời kỳ theo pháp luật của nhà nước .
Điều 62. Tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng
Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
1. Chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo ;
2. Xuất cảnh trái phép ;
3. Bị Toà án công bố là mất tích .


MỤC 5
CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

Điều 63. Trợ cấp mai táng
1. Các đối tượng người dùng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng :
a ) Người lao động pháp luật tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội ;
b ) Người lao động đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội ;
c ) Người đang hưởng lương hưu ; hưởng trợ cấp tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc .
2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung .
3. Trường hợp đối tượng người tiêu dùng lao lý tại khoản 1 Điều này bị Tòa án công bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp lao lý tại khoản 2 Điều này .

Điều
64.
Các trường hợp hưởng
trợ cấp tuất hằng tháng

1. Các đối tượng người tiêu dùng lao lý tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng :
a ) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần ;
b ) Đang hưởng lương hưu ;
c ) Chết do tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp ;
d ) Đang hưởng trợ cấp tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm năng lực lao động từ 61 % trở lên .
2. Thân nhân của những đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, gồm có :
a ) Con chưa đủ mười lăm tuổi ; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học ; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên ;
b ) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên ; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên ;
c ) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng người dùng này có nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên so với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên so với nữ ;
d ) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng người dùng này có nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi so với nam, dưới năm mươi lăm tuổi so với nữ và bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên .
Thân nhân pháp luật tại những điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung .
Điều 65. Mức trợ cấp tuất hằng tháng
1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng so với mỗi thân nhân bằng 50 % mức lương tối thiểu chung ; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70 % mức lương tối thiểu chung .

2. Trường hợp có một người chết
thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật này thì số thân nhân được
hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá bốn người; trường hợp có từ hai người
chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng hai lần mức trợ cấp
quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được triển khai kể từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp chết .
Điều 66. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần
Các đối tượng người dùng pháp luật tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần :
1. Người chết không thuộc những trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 64 của Luật này ;
2. Người chết thuộc một trong những trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều 64 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng pháp luật tại khoản 2 Điều 64 của Luật này .

Điều
67.
Mức trợ cấp tuất một
lần

1. Mức trợ cấp tuất một lần so với thân nhân của người lao động đang thao tác hoặc người lao động đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội ; mức thấp nhất bằng ba tháng mức trung bình tiền lương, tiền công tháng .
2. Mức trợ cấp tuất một lần so với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời hạn đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng ; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng .
Điều 68. Tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất so với người có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đó đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
1. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đó đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời hạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được cộng với thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất .
2. Cách tính mức trung bình tiền lương, tiền công tháng hoặc mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội so với người lao động pháp luật tại khoản 1 Điều này do nhà nước pháp luật .


CHƯƠNG IV
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN


MỤC 1
CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

Điều 69. Đối tượng vận dụng chế độ hưu trí
Bảo hiểm xã hội tự nguyện vận dụng so với người lao động pháp luật tại khoản 5 Điều 2 của Luật này .
Điều 70. Điều kiện hưởng lương hưu
1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi ;
b ) Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên .
2. Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời hạn đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời hạn pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm .

Điều
71.
Mức lương hưu hằng
tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45 % mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội lao lý tại Điều 76 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2 % so với nam và 3 % so với nữ ; mức tối đa bằng 75 % .
2. Việc kiểm soát và điều chỉnh lương hưu được triển khai như lao lý tại Điều 53 của Luật này
Điều 72. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm so với nam, trên hai mươi lăm năm so với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần .
2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi so với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi so với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội .
Điều 73. Bảo hiểm xã hội một lần so với người không đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu hằng tháng
Người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
1. Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều 70 của Luật này ;
2. Không liên tục đóng bảo hiểm xã hội và có nhu yếu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội ;
3. Ra quốc tế để định cư .
Điều 74. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội .
Điều 75. Bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội
Người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ điều kiện kèm theo để hưởng lương hưu theo pháp luật tại Điều 70 hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần theo pháp luật tại Điều 73 và Điều 74 của Luật này thì được bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội .
Điều 76. Mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội
1. Mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng trung bình những mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của hàng loạt thời hạn .
2. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm địa thế căn cứ tính mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được kiểm soát và điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá hoạt động và sinh hoạt của từng thời kỳ theo pháp luật của nhà nước .


MỤC 2
CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

Điều
77.
Trợ cấp mai táng

1. Các đối tượng người dùng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng :
a ) Người lao động đã có tối thiểu năm năm đóng bảo hiểm xã hội ;
b ) Người đang hưởng lương hưu .
2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung .
3. Trường hợp đối tượng người tiêu dùng lao lý tại khoản 1 Điều này bị Tòa án công bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp lao lý tại khoản 2 Điều này .
Điều 78. Trợ cấp tuất
1. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần .
2. Mức trợ cấp tuất một lần so với thân nhân của người lao động đang đóng hoặc người lao động đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội .
3. Mức trợ cấp tuất một lần so với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời hạn đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng ; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu .
Điều 79. Tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất so với người có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đó đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
1. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đó đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được cộng với thời hạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất .
2. Cách tính mức trung bình tiền lương, tiền công tháng hoặc mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội so với người lao động lao lý tại khoản 1 Điều này do nhà nước lao lý .


CHƯƠNG V
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều
80.
Đối tượng áp dụng
bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp vận dụng bắt buộc đối người lao động lao lý tại khoản 3 và người sử dụng lao động pháp luật tại khoản 4 Điều 2 của Luật này .
Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời hạn hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp ;
2. Đã ĐK thất nghiệp với tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội ;
3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày ĐK thất nghiệp theo lao lý tại khoản 2 Điều này .
Điều 82. Trợ cấp thất nghiệp
1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60 % mức trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp .
2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được pháp luật như sau :
a ) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ;
b ) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ;
c ) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ;
d ) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên .
Điều 83. Hỗ trợ học nghề
Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được tương hỗ học nghề với thời hạn không quá sáu tháng. Mức tương hỗ bằng mức ngân sách học nghề thời gian ngắn theo lao lý của pháp lý về dạy nghề .

Điều
84.
Hỗ trợ tìm việc làm

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được tư vấn, trình làng việc làm không lấy phí .
Điều 85. Bảo hiểm y tế
1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế .
2. Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp .
Điều 86. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
1. Không thực thi lao lý tại điểm b khoản 2 Điều 16 của Luật này ;
2. Bị tạm giam .
Điều 87. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm hết hưởng trợ cấp thất nghiệp trong những trường hợp sau đây :
a ) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp ;
b ) Có việc làm ;
c ) Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược ;
d ) Hưởng lương hưu ;
đ ) Sau hai lần khước từ nhận việc làm do tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội ra mắt mà không có nguyên do chính đáng ;
e ) Không triển khai pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều 16 của Luật này trong ba tháng liên tục ;
g ) Ra quốc tế để định cư ;
h ) Chấp hành quyết định hành động vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo ;
i ) Bị chết .
2. Các trường hợp chấm hết hưởng trợ cấp thất nghiệp pháp luật tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị còn lại của trợ cấp thất nghiệp pháp luật tại Điều 82 của Luật này .
3. Sau khi chấm hết hưởng trợ cấp thất nghiệp lao lý tại khoản 1 Điều này thì thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau . 

CHƯƠNG VI
QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI


MỤC 1
QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Điều 88. Nguồn hình thành quỹ
1. Người sử dụng lao động đóng theo lao lý tại Điều 92 của Luật này .
2. Người lao động đóng theo lao lý tại Điều 91 của Luật này .
3. Tiền sinh lời của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư từ quỹ .
4. Hỗ trợ của Nhà nước .
5. Các nguồn thu hợp pháp khác .
Điều 89. Các quỹ thành phần
1. Quỹ ốm đau và thai sản .
2. Quỹ tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp .
3. Quỹ hưu trí và tử tuất .
Điều 90. Sử dụng quỹ
1. Trả những chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo pháp luật tại Chương III của Luật này .
2. Đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng lương hưu hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng .
3. Ngân sách chi tiêu quản trị .
4. Chi khen thưởng theo pháp luật tại khoản 2 Điều 133 của Luật này .
5. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo lao lý tại Điều 96 và Điều 97 của Luật này .
Điều 91. Mức đóng và phương pháp đóng của người lao động
1. Hằng tháng, người lao động lao lý tại những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này đóng bằng 5 % mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất ; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1 % cho đến khi đạt mức đóng là 8 % .
2. Người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại trong những doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo pháp luật tại khoản 1 Điều này ; phương pháp đóng được triển khai hằng tháng, hằng quý hoặc sáu tháng một lần .
3. Mức đóng và phương pháp đóng của người lao động lao lý tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này do nhà nước pháp luật .
Điều 92. Mức đóng và phương pháp đóng của người sử dụng lao động
1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động pháp luật tại những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau :
a ) 3 % vào quỹ ốm đau và thai sản ; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2 % để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện kèm theo hưởng chế độ lao lý tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Luật này và thực thi quyết toán hằng quý với tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội ;
b ) 1 % vào quỹ tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp ;
c ) 11 % vào quỹ hưu trí và tử tuất ; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1 % cho đến khi đạt mức đóng là 14 % .
2. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên mức lương tối thiểu chung so với mỗi người lao động lao lý tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau :
a ) 1 % vào quỹ tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp ;
b ) 16 % vào quỹ hưu trí và tử tuất ; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2 % cho đến khi đạt mức đóng là 22 % .
3. Người sử dụng lao động thuộc những doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thì mức đóng hằng tháng theo lao lý tại khoản 1 Điều này ; phương pháp đóng được triển khai hằng tháng, hằng quý hoặc sáu tháng một lần .
Điều 93. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
1. Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn vất vả phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh thương mại hoặc gặp khó khăn vất vả do thiên tai, mất mùa dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có năng lực đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì được tạm dừng đóng trong thời hạn không quá mười hai tháng .
2. nhà nước lao lý đơn cử điều kiện kèm theo, khoảng chừng thời hạn tạm dừng đóng và thẩm quyền quyết định hành động việc tạm dừng đóng .
Điều 94. Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
1. Người lao động thuộc đối tượng người dùng thực thi chế độ tiền lương do Nhà nước pháp luật thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và những khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề ( nếu có ). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung .
2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động .
3. Trường hợp mức tiền lương, tiền công pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung .
Điều 95. Ngân sách chi tiêu quản trị
1. Ngân sách chi tiêu quản trị bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư từ quỹ .
2. Ngân sách chi tiêu quản trị bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng mức ngân sách quản trị của cơ quan hành chính nhà nước .
Điều 96. Nguyên tắc góp vốn đầu tư
Hoạt động góp vốn đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội phải bảo vệ bảo đảm an toàn, hiệu suất cao và tịch thu được khi thiết yếu .
Điều 97. Các hình thức góp vốn đầu tư
1. Mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của Nhà nước, của ngân hàng nhà nước thương mại của Nhà nước .
2. Cho ngân hàng nhà nước thương mại của Nhà nước vay .
3. Đầu tư vào những khu công trình kinh tế tài chính trọng điểm vương quốc .
4. Các hình thức góp vốn đầu tư khác do nhà nước pháp luật .


MỤC 2
QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Điều
98.
Nguồn hình thành quỹ

1. Người lao động đóng theo pháp luật tại Điều 100 của Luật này .
2. Tiền sinh lời của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư từ quỹ .
3. Hỗ trợ của Nhà nước .
4. Các nguồn thu hợp pháp khác .
Điều 99. Sử dụng quỹ
1. Trả những chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo lao lý tại Chương IV của Luật này .
2. Đóng bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu .
3. Ngân sách chi tiêu quản trị .
4. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo pháp luật tại Điều 96 và Điều 97 của Luật này .
Điều 100. Mức đóng và phương pháp đóng của người lao động
1. Mức đóng hằng tháng bằng 16 % mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội ; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2 % cho đến khi đạt mức đóng là 22 % .
Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng bảo hiểm xã hội được đổi khác tuỳ theo năng lực của người lao động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung .
2. Người lao động được chọn một trong những phương pháp đóng sau đây :
a ) Hằng tháng ;
b ) Hằng quý ;
c ) Sáu tháng một lần .
Điều 101. Ngân sách chi tiêu quản trị
1. giá thành quản trị bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư từ quỹ .
2. Chi tiêu quản trị bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng mức ngân sách quản trị của cơ quan hành chính nhà nước .


MỤC 3
QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều 102. Nguồn hình thành quỹ
1. Người lao động đóng bằng 1 % tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp .
2. Người sử dụng lao động đóng bằng 1 % quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp .
3. Hằng tháng, Nhà nước tương hỗ từ ngân sách bằng 1 % quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và mỗi năm chuyển một lần .
4. Tiền sinh lời của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư từ quỹ .
5. Các nguồn thu hợp pháp khác .
Điều 103. Sử dụng quỹ
1. Trả trợ cấp thất nghiệp .
2. Hỗ trợ học nghề .
3. Hỗ trợ tìm việc làm .
4. Đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp .
5. Ngân sách chi tiêu quản trị .
6. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo lao lý tại Điều 96 và Điều 97 của Luật này .
Điều 104. Chi tiêu quản trị
Chi tiêu quản trị bảo hiểm thất nghiệp bằng mức ngân sách quản trị của cơ quan hành chính nhà nước .
Điều 105. Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp
Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính như pháp luật tại Điều 94 của Luật này .


CHƯƠNG VII
TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 106. Tổ chức bảo hiểm xã hội
1. Tổ chức bảo hiểm xã hội là tổ chức triển khai sự nghiệp, có tính năng triển khai chế độ, chủ trương bảo hiểm xã hội, quản trị và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội theo lao lý của Luật này .
2. Cơ cấu tổ chức triển khai, trách nhiệm của tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội do nhà nước lao lý .

Điều
107.
Hội đồng quản lý
bảo hiểm xã hội

1. Hội đồng quản trị bảo hiểm xã hội do nhà nước xây dựng, có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy và giám sát hoạt động giải trí của tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội .
2. Hội đồng quản trị bảo hiểm xã hội gồm đại diện thay mặt Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Tổng liên đoàn lao động Nước Ta, Phòng thương mại và công nghiệp Nước Ta, Liên minh hợp tác xã Nước Ta, tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội và 1 số ít thành viên khác do nhà nước pháp luật .
3. Hội đồng quản trị bảo hiểm xã hội có quản trị, những Phó quản trị và những ủy viên do Thủ tướng nhà nước chỉ định, không bổ nhiệm, không bổ nhiệm .
4. Quy chế thao tác của Hội đồng quản trị bảo hiểm xã hội do nhà nước pháp luật .
Điều 108. Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị bảo hiểm xã hội
1. Thẩm định kế hoạch hoạt động giải trí hằng năm, giám sát, kiểm tra việc triển khai kế hoạch của tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội .
2. Quyết định hình thức góp vốn đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo ý kiến đề nghị của tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội .
3. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thiết kế xây dựng, sửa đổi, bổ trợ chế độ, chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, kế hoạch tăng trưởng của ngành, kiện toàn mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội, chính sách quản trị và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội .
4. Đề nghị Thủ tướng nhà nước chỉ định, không bổ nhiệm, không bổ nhiệm những chức vụ chỉ huy của tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội .


CHƯƠNG VIII
THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều
109.
Sổ bảo hiểm xã hội

1. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp so với từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng những chế độ bảo hiểm xã hội và là cơ sở để xử lý những chế độ bảo hiểm xã hội theo pháp luật của Luật này. Mẫu Sổ bảo hiểm xã hội do tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội pháp luật .
2. Sổ bảo hiểm xã hội sẽ được dần sửa chữa thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội điện tử trong quy trình vận dụng công nghệ thông tin vào quản trị bảo hiểm xã hội. nhà nước lao lý thủ tục triển khai bảo hiểm xã hội khi sử dụng thẻ bảo hiểm xã hội điện tử .
Điều 110. Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội
1. Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có :
a ) Tờ khai cá thể của người lao động theo mẫu do tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội lao lý ;
b ) Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động lập ;
c ) Bản sao quyết định hành động xây dựng hoặc giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc giấy phép hoạt động giải trí so với người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu ; hợp đồng lao động so với người sử dụng lao động là cá thể có cho thuê, sử dụng lao động .
2. Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là Tờ khai cá thể theo mẫu do tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội lao lý .
3. Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm có :
a ) Tờ khai cá thể theo mẫu do tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội lao lý ;
b ) Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do người sử dụng lao động lập .
Điều 111. Cấp Sổ bảo hiểm xã hội
1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội theo lao lý tại khoản 1 và khoản 3 Điều 110 của Luật này .
2. Người lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội theo pháp luật tại khoản 2 Điều 110 của Luật này .
3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ so với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp ; hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ; trường hợp không cấp thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .
Điều 112. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau
1. Sổ bảo hiểm xã hội .
2. Giấy xác nhận nghỉ ốm so với người lao động điều trị ngoại trú, giấy ra viện so với người lao động điều trị nội trú tại cơ sở y tế, giấy ra viện hoặc phiếu hội chẩn của bệnh viện so với người lao động mắc bệnh thuộc hạng mục bệnh cần chữa trị dài ngày .
3. Xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện kèm theo thao tác so với người lao động làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại ; thao tác liên tục ở nơi có phụ cấp khu vực thông số từ 0,7 trở lên .
4. Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về thời hạn nghỉ việc để chăm nom con ốm đau, kèm theo giấy khám bệnh của con so với người lao động nghỉ việc để chăm nom con ốm đau .
5. Danh sách người nghỉ ốm và người nghỉ việc để chăm nom con ốm đau do người sử dụng lao động lập .
Điều 113. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản
1. Sổ bảo hiểm xã hội .
2. Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con hoặc giấy chứng tử trong trường hợp sau khi sinh con mà con chết hoặc mẹ chết .
Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu, người lao động thực thi những giải pháp tránh thai phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền ; nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi phải có ghi nhận theo pháp luật của pháp lý .
3. Xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện kèm theo thao tác so với người lao động làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn ; thao tác theo chế độ ba ca ; thao tác tiếp tục ở nơi có phụ cấp khu vực thông số từ 0,7 trở lên hoặc xác nhận của người sử dụng lao động so với lao động nữ là người tàn tật .
4. Danh sách người hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập .
Điều 114. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn đáng tiếc lao động
1. Sổ bảo hiểm xã hội .
2. Biên bản tìm hiểu tai nạn đáng tiếc lao động, trường hợp bị tai nạn thương tâm giao thông vận tải được xác lập là tai nạn thương tâm lao động thì phải có thêm bản sao Biên bản tai nạn thương tâm giao thông vận tải .
3. Giấy ra viện sau khi đã điều trị tai nạn thương tâm lao động .
4. Biên bản giám định mức suy giảm năng lực lao động của Hội đồng Giám định y khoa .
5. Văn bản đề xuất xử lý chế độ tai nạn đáng tiếc lao động .

Điều
115.
Hồ sơ hưởng chế độ
bệnh nghề nghiệp

1. Sổ bảo hiểm xã hội .
2. Biên bản đo đạc môi trường tự nhiên có yếu tố ô nhiễm, trường hợp biên bản xác lập cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao .
3. Giấy ra viện sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp, trường hợp không điều trị tại bệnh viện thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp .
4. Biên bản giám định mức suy giảm năng lực lao động của Hội đồng Giám định y khoa .
5. Văn bản ý kiến đề nghị xử lý chế độ bệnh nghề nghiệp .
Điều 116. Hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục sinh sức khoẻ
1. Danh sách người đã hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức khoẻ còn yếu do người sử dụng lao động lập .
2. Văn bản đề xuất xử lý trợ cấp dưỡng sức, phục sinh sức khoẻ .
Điều 117. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục sinh sức khoẻ sau ốm đau, thai sản
1. Trong thời hạn ba ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ sách vở hợp lệ có tương quan từ người lao động lao lý tại Điều 112 và Điều 113 của Luật này, người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động .
2. Hằng quý, người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được xử lý chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, hồi sinh sức khoẻ cho tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội theo lao lý tại những điều 112, 113 và 116 của Luật này .
3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ và trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ; trường hợp không quyết toán thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .
Điều 118. Giải quyết hưởng chế độ tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp dưỡng sức, phục sinh sức khoẻ sau khi điều trị tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp
1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội theo lao lý tại những điều 114, 115 và 116 của Luật này .
2. Tổ chức bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ; trường hợp không xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .
Điều 119. Hồ sơ hưởng lương hưu so với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
1. Sổ bảo hiểm xã hội .
2. Quyết định nghỉ việc so với người đang đóng bảo hiểm xã hội ; đơn ý kiến đề nghị hưởng lương hưu so với người bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội .
3. Biên bản giám định mức suy giảm năng lực lao động của Hội đồng Giám định y khoa so với người nghỉ hưu theo pháp luật tại Điều 51 của Luật này .

Điều
120.
Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã
hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Sổ bảo hiểm xã hội .
2. Quyết định nghỉ việc trong trường hợp pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 55 ; quyết định hành động phục viên, xuất ngũ, thôi việc trong trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 55 của Luật này .
3. Biên bản giám định mức suy giảm năng lực lao động của Hội đồng Giám định y khoa trong trường hợp lao lý tại điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật này .
4. Bản sao sách vở định cư ở quốc tế trong trường hợp lao lý tại điểm d khoản 1 Điều 55 của Luật này .
5. Đơn đề xuất của người lao động trong trường hợp pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều 55 của Luật này .
Điều 121. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất so với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
1. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất so với người đang đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội gồm có :
a ) Sổ bảo hiểm xã hội ;
b ) Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định hành động của Toà án công bố là đã chết ;
c ) Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội pháp luật ;
d ) Biên bản tìm hiểu tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp trong trường hợp chết do tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp .
2. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm năng lực lao động từ 61 % trở lên gồm có :
a ) Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định hành động của Toà án công bố là đã chết ;
b ) Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội pháp luật .
Điều 122. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất so với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội theo pháp luật tại Điều 119, Điều 120 và khoản 1 Điều 121 của Luật này .
2. Người lao động không còn quan hệ lao động thì trực tiếp nộp hồ sơ cho tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội theo pháp luật tại Điều 119 và Điều 120 của Luật này .
3. Thân nhân của người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm năng lực lao động từ 61 % trở lên nộp hồ sơ cho tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội theo pháp luật tại khoản 2 Điều 121 của Luật này .
4. Tổ chức bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ so với người hưởng lương hưu ; mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ so với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất ; trường hợp không xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .
Điều 123. Hồ sơ hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất so với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
1. Hồ sơ hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần gồm có :
a ) Sổ bảo hiểm xã hội ;
b ) Tờ khai cá thể theo mẫu do tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội pháp luật .
2. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất gồm có :
a ) Sổ bảo hiểm xã hội so với người đang đóng bảo hiểm xã hội ;
b ) Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định hành động của Toà án công bố là đã chết ;
c ) Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội lao lý .
Điều 124. Giải quyết hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất so với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
1. Người lao động nộp hồ sơ cho tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội theo lao lý tại khoản 1 Điều 123, thân nhân của người đang hưởng lương hưu nộp hồ sơ theo pháp luật tại khoản 2 Điều 123 của Luật này .
2. Tổ chức bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ so với người hưởng lương hưu ; mười ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ so với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất ; trường hợp không xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .
Điều 125. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp
1. Đơn đề xuất hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội lao lý .
2. Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác hết hạn hoặc thoả thuận chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác hoặc xác nhận của đơn vị chức năng ở đầu cuối trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác đúng pháp lý .
Điều 126. Giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp
1. Người lao động nộp hồ sơ cho tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội theo pháp luật tại Điều 125 của Luật này .
2. Tổ chức bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ; trường hợp không xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .
Điều 127. Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội so với người chấp hành xong hình phạt tù
1. Đối với người chưa hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm có :
a ) Sổ bảo hiểm xã hội ;
b ) Bản sao giấy ghi nhận chấp hành xong hình phạt tù ;
c ) Đơn đề xuất hưởng bảo hiểm xã hội .
2. Đối với người đã hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thì hồ sơ gồm có :
a ) Bản sao giấy ghi nhận chấp hành xong hình phạt tù ;
b ) Đơn ý kiến đề nghị hưởng tiếp bảo hiểm xã hội .
Điều 128. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần so với người chấp hành xong hình phạt tù
1. Người lao động nộp hồ sơ cho tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội theo lao lý tại Điều 127 của Luật này .
2. Tổ chức bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ; trường hợp không xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .
Điều 129. Di chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
Khi người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước mà muốn được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi mới thì phải có đơn gửi tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng .
Tổ chức bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được đơn ; trường hợp không xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .


CHƯƠNG IX
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 130. Khiếu nại về bảo hiểm xã hội
1. Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội và những người khác có quyền khiếu nại quyết định hành động, hành vi của người sử dụng lao động, tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội khi có địa thế căn cứ cho rằng quyết định hành động, hành vi đó vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và quyền lợi hợp pháp của mình .
2. Người sử dụng lao động có quyền khiếu nại quyết định hành động, hành vi của tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội khi có địa thế căn cứ cho rằng quyết định hành động, hành vi đó vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và quyền lợi hợp pháp của mình .
Điều 131. Thẩm quyền, trình tự thủ tục xử lý khiếu nại
1. Việc xử lý khiếu nại so với quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội được thực thi theo lao lý của pháp lý về khiếu nại, tố cáo .
2. Việc xử lý khiếu nại so với quyết định hành động, hành vi về bảo hiểm xã hội không thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này được triển khai như sau :
a ) Người có thẩm quyền xử lý khiếu nại lần đầu về bảo hiểm xã hội là người có quyết định hành động, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại .
Trong trường hợp người có quyết định hành động, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không còn sống sót thì cơ quan quản trị nhà nước về lao động cấp huyện có thẩm quyền xử lý ;
b ) Trong trường hợp người khiếu nại không chấp thuận đồng ý với quyết định hành động xử lý khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn lao lý mà khiếu nại không được xử lý thì có quyền khởi kiện tại Toà án hoặc khiếu nại đến cơ quan quản trị nhà nước về lao động cấp tỉnh ;
c ) Trong trường hợp người khiếu nại không chấp thuận đồng ý với quyết định hành động xử lý khiếu nại của cơ quan quản trị nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc quá thời hạn lao lý mà khiếu nại không được xử lý thì có quyền khởi kiện tại Toà án ;
d ) Thời hiệu khiếu nại, thời hạn xử lý khiếu nại được vận dụng theo pháp luật của pháp lý về khiếu nại, tố cáo .
Điều 132. Tố cáo, xử lý tố cáo về bảo hiểm xã hội
Việc tố cáo và xử lý tố cáo vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội được thực thi theo pháp luật của pháp lý về khiếu nại, tố cáo . 

CHƯƠNG X
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 133. Khen thưởng
1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thành tích trong việc triển khai Luật này hoặc phát hiện vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội được khen thưởng theo pháp luật của pháp lý .
2. Người sử dụng lao động thực thi tốt công tác làm việc bảo lãnh lao động, phòng ngừa tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp được khen thưởng từ quỹ bảo hiểm tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp theo lao lý của nhà nước .
Điều 134. Các hành vi vi phạm pháp lý về đóng bảo hiểm xã hội
1. Không đóng .
2. Đóng không đúng thời hạn lao lý .
3. Đóng không đúng mức lao lý .
4. Đóng không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội .
Điều 135. Các hành vi vi phạm pháp lý về thủ tục triển khai bảo hiểm xã hội
1. Cố tình gây khó khăn vất vả hoặc cản trở việc hưởng những chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động .
2. Không cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo pháp luật của Luật này .
Điều 136. Các hành vi vi phạm pháp lý về sử dụng tiền đóng và quỹ bảo hiểm xã hội
1. Sử dụng tiền đóng và quỹ bảo hiểm xã hội trái pháp luật của pháp lý .
2. Báo cáo sai thực sự, cung ứng xô lệch thông tin, số liệu tiền đóng và quỹ bảo hiểm xã hội .
Điều 137. Các hành vi vi phạm pháp lý về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
1. Gian lận, trá hình hồ sơ .
2. Cấp giấy ghi nhận, giám định sai .
Điều 138. Xử lý vi phạm
1. Cơ quan, tổ chức triển khai có hành vi vi phạm pháp lý pháp luật tại những điều 134, 135, 136 và 137 của Luật này, tuỳ theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo lao lý của pháp lý .
2. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp lý lao lý tại những điều 134, 135, 136 và 137 của Luật này, tuỳ theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật của pháp lý .
3. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp lý pháp luật tại Điều 134 của Luật này từ ba mươi ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý, còn phải đóng số tiền lãi của số tiền chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất vay của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội trong năm .
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thực thi lao lý tại khoản này thì theo nhu yếu của người có thẩm quyền giải quyết và xử lý vi phạm hành chính, ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác, kho bạc nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm trích tiền từ thông tin tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này .


CHƯƠNG XI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 139. Quy định chuyển tiếp
1. Các pháp luật của Luật này được vận dụng so với người đã tham gia bảo hiểm xã hội từ trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành .
2. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hằng tháng và người bị đình chỉ hưởng bảo hiểm xã hội do vi phạm pháp lý trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thì vẫn thực thi theo những lao lý trước đây và được kiểm soát và điều chỉnh mức hưởng theo lao lý của pháp lý .
3. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thì khi chết được vận dụng chế độ tử tuất lao lý tại Luật này .
4. Người lao động có thời hạn thao tác trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời hạn đó được tính là thời hạn đã đóng bảo hiểm xã hội .
5. Hằng năm, Nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí đầu tư vào quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc để bảo vệ trả đủ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội so với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 ; đóng bảo hiểm xã hội cho thời hạn thao tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 so với người lao lý tại khoản 4 Điều này .
6. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật tại Luật này không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo lao lý của pháp lý về lao động, pháp lý về cán bộ, công chức .
Điều 140. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 ; riêng so với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, so với bảo hiểm thất nghiệp thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 .
2. Những pháp luật trước đây trái với Luật này đều bị bãi bỏ .

Điều
141.
Hướng dẫn thi hành

nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành Luật này .

Luật này đã được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng
6 năm 2006.

Chủ tịch Quốc hội

Nguyễn Phú Trọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.