22 dạng bài tập toán tài chính tổng hợp công thức nhanh giải bài tập toán tài chính

Ngày đăng: 06/12/2015, 21:28

22 DẠNG BÀI TẬP TOÁN TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CÔNG THỨC NHANH GIẢI BÀI TẬP TOÁN TÀI CHÍNH Dạng 1: Một dãy gồm N niên kim “cố định”, i1,i2 hai lãi suất khác Tính giá trị thu = + = Dạng 2: Một khoản vay C toán N niên kim (N-1) niên kim cố định, tính niên kim cuối b= Dạng 3: Một dãy gồm 20 niên kim cố định thực vào thời điểm 1,2, 20 ,từ thời kì đến k 8% bắt đầu (k+1) đến lãi suất 9% Tính giá trị dãy niên kim thời điểm gốc biết a =2000, k=9 (1+i1)-k Dạng 4: Một người mua lô hàng có phương án A, B, C A cho trước Biết S=10.000 ; n=16 ; b=900; m=20; c=800; i=5% So sánh phương án? A = 10.000 B=b C= Dạng 5: Thay khoản nợ:( khoản sau năm, khoản sau năm) khoản nợ trả n năm, i =6% Tính S biết n=1,2,3 S= ( k hiểu thời hạn trả khoản nợ VD :sau năm, sau năm) Dạng 6: Hai thương phiếu b có mệnh giá A ( ngàn euro) B ( ngàn euro) với thời hạn 6(n1), 8(n2) năm với n1 Dạng 19: Một khoản nợ 1.000.000 USD phải toán vào ngày 15/1/2005 theo thoả thuận người vay chủ nợ, toán làm lần: 15/1/2007, 2008, 2010 Số tiền lần sau nhiều lần trước d, biết i Tính số tiền C1, C2, C3 C2=C1+d C3=C1+2d Dạng 20: Tương tự 19 lần sau nhiều lần trước q% Tìm C1, C2, C3 C2=(1+q)C1 C3= Dạng 21: Một thương phiếu có mệnh giá C euro thời hạn 10 năm chiết khấu theo lãi gộp Biết C, i tìm số tiền chiết khấu e= C [1 – Dạng 22: NPV = C chọn i1>0, i2 … kim n thực cách năm Niên kim đầu sau k=2,3,4 với i Dạng 12: Một khoản vay 1.000.000 euro với i= 6% toán k niên kim Tím khoản toán nợ gốc cuối Dạng 13: Một dãy niên kim cố định thực vào thời điểm… i Tính niêm kim thứ (hoặc k) biết D, n, i = Dạng 16: Một khoản nợ D toán n niên kim cố định với lãi suất i Biết D,n,i tính khoản toán nợ gốc thứ k Dạng 17: Giá trị số tiền D trả sau n năm tư… suất i= 5% Dạng 14: Một thương phiếu có mệnh giá C (euro) thời hạn n năm Chiết khấu theo lãi gộp Biết e, C, i Số tiền chiết khấu e= 264,97 Tìm thời hạn n n= Dạng 15: Một khoản nợ D toán n niên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.