Cán cân vãng lai (Current Balance) là gì?

Cán cân vãng lai hay còn gọi là Tài khoản vãng lai ( tiếng Anh : Current Balance hay Current Account ) là những ghi chép giá trị về sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ gắn với xuất, nhập khẩu và những khoản thu chi khác có tương quan với quốc tế về sản phẩm & hàng hóa dịch vụ của vương quốc .Current BalanceHình minh họa

Cán cân vãng lai (Current Balance)

Định nghĩa

Cán cân vãng lai trong tiếng Anh là Current Balance. Cán cân vãng lai ghi chép giá trị về hàng hóa, dịch vụ gắn với xuất, nhập khẩu và những khoản thu chi khác có liên quan với nước ngoài về hàng hóa dịch vụ của quốc gia.

Các thuật ngữ liên quan

Cán cân thanh toán quốc tế (Balance of Payments, viết tắt: BOP) là bảng ghi chép phản ánh tổng hợp tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú của quốc gia cho từng khoảng thời gian nhất định.

Cán cân thanh toán quốc tế bao gồm 5 nội dung chính, được gọi là 5 hạng mục, bao gồm:

– Cán cân vãng lai hay Tài khoản vãng lai ( Current Balance, Current Account – CA )- Cán cân vốn và kinh tế tài chính ( Capital Balance hay Capital Account – KA )- Cán cân toàn diện và tổng thể ( Overall Balance – OB )- Cán cân bù đắp chính thức ( Official Financing Balance – OFB )- Lỗi và sai sót ( Omission and Mistake – OM )

Nội dung

Cán cân vãng lai gồm có những cán cân tiểu bộ phận sau đây :

Cán cân thương mại hàng hóa (Cán cân hữu hình)

Cán cân thương mại hàng hóa được sử dụng để phản ánh toàn bộ các khoản thu chi ngoại tệ gắn với xuất nhập khẩu hàng hóa của quốc gia đó.

Hàng hóa được thống kê trong những cán cân thương mại là những sản phẩm & hàng hóa thường thì ( còn gọi là sản phẩm & hàng hóa chung ) .Giá cả của sản phẩm & hàng hóa phản ánh vào cán cân thương mại là theo giá FOB.

Cán cân thương mại dịch vụ (Cán cân vô hình)

Cán cân thương mại dịch vụ phản ánh giá trị dịch vụ mà vương quốc đó cung ứng hay nhận về từ quốc tế .Dịch Vụ Thương Mại là một loại loại sản phẩm vô hình dung, có đặc thù là việc sản xuất và tiêu dùng chúng cùng đồng thời diễn ra .

Cán cân thu nhập

Cán cân thu nhập phản ánh thu nhập ròng của người lao động hoặc thu nhập ròng từ góp vốn đầu tư .Thu nhập ròng từ lao động là thu nhập do cung ứng sức lao động để nhận lương, thưởng và những thu nhập khác do người không cư trú cho người cư trú và ngược lại .

Thu nhập ròng từ đầu tư bao gồm các khoản thu từ lợi nhuận đàu tư trực tiếp, lãi đầu tư vào giấy tờ có giá, các khoản lãi từ cho vay giữa người không cư trú và người cư trú.

Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều

Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều phản ánh những khoản chuyển giao một chiều bằng tiền hoặc bằng hiện vật giữa người cư trú và người không cư trú cho mục tiêu tiêu dùng, như những khoản viện trợ không hoàn trả, quà khuyến mãi ngay, quà biếu và những khoản chuyển giao khác .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính quốc tế, NXB Tài chính)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.