KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM

Tại Điều 3, Luật kinh doanh Bảo Hiểm năm 2000: “Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lời, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm”.

Một số khái niệm được sử dụng trong định nghĩa trên được pháp lý lý giải như sau :
– Bên mua bảo hiểm là tổ chức triển khai, cá thể giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể là đồng thời là người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng .

– Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng.

– Người thụ hưởng bảo hiểm là tổ chức triển khai, cá thể được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người .

– Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định mà khi có sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.

– Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên bảo hiểm phải đóng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn bảo hiểm và phương pháp do những bên thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm .
Theo nghĩa rộng kinh doanh trong nghành nghề dịch vụ bảo hiểm tổng thể những hoạt động giải trí của những chủ thể kinh doanh trên thị trường bảo hiểm có mục tiêu sinh lời gồm : Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động giải trí kinh doanh tái bảo hiểm, hoạt động giải trí môi giới bảo hiểm và hoạt động giải trí đại lý bảo hiểm .

Đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm:

Chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm là doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm đứng ra lập quỹ bảo hiểm từ nguồn thu phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm, quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm để chi trả hoặc bồi thường bảo hiểm cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng khi có sự kiện bảo hiểm. Mặc dù kinh doanh bảo hiểm là một quan hệ được thiết lập trên cơ sở hợp đồng giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên để thiết lập được quan hệ hợp đồng bảo hiểm ngoài việc các bên trực tiếp thiết lập quan hệ còn có các chủ thể khác tham gia để giúp cho các bên thiết lập được quan hệ bảo hiểm gốc là đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Trong kinh doanh bảo hiểm ngoài mối quan hệ giữa doanh nghiệp bảo hiểm với người mua bảo hiểm còn có các quan hệ bảo hiểm phái sinh là quan hệ kinh doanh tái bảo hiểm.

– Hoạt động kinh doanh bảo hiểm luôn nhằm mục đích mục tiêu thu doanh thu. Thu nhập được tạo ra từ phần chênh lệch giữa số phí thu được với những nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm và số lãi thu được từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh tế tài chính từ nguồn phí thu được còn thảnh thơi .
– Đối tượng kinh doanh bảo hiểm là mẫu sản phẩm đặc biệt quan trọng một lời cam kết gắn liền với yếu tố rủi ro đáng tiếc. Xét về đặc thù kinh doanh thì kinh doanh bảo hiểm thuộc mô hình kinh doanh dịch vụ “ Thương Mại Dịch Vụ kinh tế tài chính ”. Sản phẩm bảo hiểm là mẫu sản phẩm vô hình dung – là sự bảo vệ về mặt kinh tế tài chính trước rủi ro đáng tiếc cho người được bảo hiểm và kèm theo những dịch vụ có tương quan. Người tham gia bảo hiểm nộp phí cho nhà bảo hiểm để đổi lấy lời hứa hay cam kết là sẽ trả tiền bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra .
– Chu trình kinh doanh bảo hiểm là một quy trình đảo ngược – loại sản phẩm bảo hiểm được bán ra trước – doanh thu phát sinh, sau đó mới phát sinh ngân sách – Đặc điểm này tạo ra tính thảnh thơi của nguồn vốn bảo hiểm trong những thời hạn nhất định, Chủ thể nhận bảo hiểm hoàn toàn có thể sử dụng chúng để góp vốn đầu tư sinh lời nhằm mục đích tăng năng lực kinh tế tài chính cho chi trả bồi thường và tăng thu nhập cho doanh nghiệp. Bởi vậy, góp vốn đầu tư kinh tế tài chính là một hoạt động giải trí không hề tách rời với hoat động bảo hiểm. Điều này nó làm cho bảo hiểm có tính phức tạp và tác động ảnh hưởng đến năng lực giao dịch thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm yên cầu phải được quản trị ngặt nghèo nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho người tham gia .
– Bảo hiểm vừa mang tính bồi hoàn vừa không mang tính bồi hoàn : Trong thơì gian bảo hiểm, không có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì Doanh Nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền hay bồi thường bảo hiểm. Nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì DNBH phải trả tiền hoặc bồi thường bảo hiểm .

Do tính bất ngờ của rủi ro bảo hiểm cả không gian, thời gian và quy mô nên DNBH phải xây dựng các quỹ dự phòng để thực hiện cam kết của mình trước bên tham gia bảo hiểm; Quỹ này được sử dụng để tham gia đầu tư tuy nhiên bảo đảm tính thanh khoản cao;

Số tiền bồi thường bảo hiểm trong một hợp đồng nếu có thường rất lớn, lớn hơn nhiều lần số phí mà người tham gia bảo hiểm đã đóng. ( Do quyền lợi những bên có xung đột trực diện thường xảy ra tranh chấp trong triển khai hợp đồng ). Vì thế hoàn toàn có thể dẫn đến những trường hợp trục lợi bảo hiểm. DN bảo hiểm muốn bảo vệ và không thay đổi nguồn kinh tế tài chính cho việc bù đắp tổn thất trong hoạt động giải trí bảo hiểm thì phải triển khai tốt nguyên tắc lấy số đông bù cho số ít ; Trong trường hợp có hợp đồng có giá trị lớn hoặc đối tượng người dùng bảo hiểm có rủi ro tiềm ẩn dẫn đến rủi ro đáng tiếc cao thì Doanh Nghiệp bảo hiểm phải thực những giải pháp phân tán rủi ro đáng tiếc như đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm ; mặt khác để giảm bớt ngân sách bồi thường những DNBH phải tăng cường những giải pháp đề phòng, ngăn ngừa và hạn chế tổn thất bảo hiểm .
– Hoạt động kinh doanh bảo hiểm được kiểm soát và điều chỉnh bằng luật kinh doanh bảo hiểm và những văn bản pháp lý khác có tương quan ;
– Hoạt động kinh doanh bảo hiểm là hoạt động giải trí kinh doanh có điều kiện kèm theo đặt dưới sự quản trị nhà nước của Bộ Tài chính .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.