Thông báo lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức công bố năm 2021

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thông báo các loại lãi suất/bảo tức như sau:

1. Lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức công bố cho năm 2021 cho các Quỹ chủ hợp đồng truyền thống

a. Lãi suất 6,5%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để tính lãi chia ( thêm ) và tích góp lãi chia được hưởng lãi theo pháp luật của Bảo Việt Nhân thọ cho những Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ truyền thống cuội nguồn có chia lãi cho khoảng chừng thời hạn từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 và chỉ vận dụng với Hợp đồng đã có hiệu lực thực thi hiện hành từ đủ 2 năm trở lên, đồng thời Hợp đồng phải liên tục có hiệu lực thực thi hiện hành trong năm 2022 .

Lãi suất trên cũng được dùng để tích lũy Niên kim đến hạn nhưng chưa nhận của các sản phẩm Bảo hiểm niên kim nhân thọ, An Hưởng Điền Viên, An Bình Hưu Trí và để tích lũy quyền lợi bảo hiểm định kỳ của các hợp đồng sản phẩm An Bình Thịnh Vượng được hưởng lãi theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ cho khoảng thời gian từ 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

b. Lãi suất 5,25%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để tính lãi chia (thêm) và tích lũy lãi chia được hưởng lãi theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ cho các Hợp đồng bảo hiểm truyền thống ( An Gia Tài Lộc, An Bình Thịnh Vượng, An Hưng Phát Lộc, An Hưng Thịnh Vượng ), quyền lợi lập nghiệp định kỳ ( An Sinh Lập Nghiệp, An Sinh Thành Tài) và quyền lợi duy trì hợp đồng sản phẩm An Hưng Phát Lộc đã phát sinh cho khoảng thời gian từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

Lãi suất trên được sử dụng để tính quyền lợi và nghĩa vụ duy trì Hợp đồng cho mẫu sản phẩm An Hưng Phát Lộc tương ứng với tỷ suất quyền hạn duy trì Hợp đồng 1,25 % vận dụng với những hợp đồng có phát sinh quyền hạn trong năm 2022 .

c. Tỷ lệ bảo tức công bố 1%/năm

Tỷ lệ bảo tức công bố trên được sử dụng để tính bảo tức công bố cho những hợp đồng bảo hiểm An Bình Thịnh Vượng cho khoảng chừng thời hạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 .

2. Lãi suất đầu tư công bố năm 2021 cho các khoản hưu trí tự nguyện đến hạn nhưng chưa nhận: 4,25%/năm

Lãi suất trên được xác định để tích lũy các khoản hưu trí tự nguyện đến hạn nhưng chưa nhận của các sản phẩm hưu trí NP-01, NP-02 được hưởng lãi theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021.

3. Lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức dự kiến thực hiện trong năm 2022 cho Quỹ chủ hợp đồng truyền thống

a. Lãi suất đầu tư dự kiến 4,75%/năm

Lãi suất trên được sử dụng để tính lãi chia (thêm) và tích lũy lãi chia cho khoảng thời gian từ 01/01/2022 đến ngày hợp đồng chấm dứt hiệu lực do các nguyên nhân: Người được bảo hiểm bị chết/TTTBVV hoặc đáo hạn trong năm 2022.

Lãi suất trên cũng được sử dụng để tích góp quyền hạn bảo hiểm định kỳ của những hợp đồng mẫu sản phẩm An Bình Thịnh Vượng niên kim đến hạn nhưng chưa nhận ( Bảo hiểm niên kim nhân thọ, An Hưởng Điền Viên, An Bình Hưu Trí ) được hưởng lãi theo pháp luật của Bảo Việt Nhân thọ được trả trong năm 2022 .

b. Lãi suất đầu tư dự kiến 4,5%/năm

Lãi suất trên cũng được sử dụng để tích góp quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm định kỳ ( gồm có An Gia Tài Lộc, An Hưng Thịnh Vượng, An Hưng Phát Lộc ), quyền lợi và nghĩa vụ lập nghiệp định kỳ ( An Sinh Lập Nghiệp, An Sinh Thành Tài ) và quyền lợi và nghĩa vụ duy trì hợp đồng loại sản phẩm An Hưng Phát Lộc đã phát sinh được hưởng lãi theo pháp luật của Bảo Việt Nhân thọ được trả trong năm 2022 .

c. Tỷ lệ bảo tức dự kiến 1%/năm

Tỷ lệ bảo tực dự kiến được sử dụng cho sản phẩm An Bình Thịnh Vượng để tính bảo tức phát sinh (thêm) trong khoảng thời gian từ 01/01/2022 đến ngày hợp đồng chấm dứt hiệu lực do các nguyên nhân: Người được bảo hiểm bị chết/bị bệnh lý nghiêm trọng lần 2.

4. Lãi suất đầu tư dự kiến năm 2022 cho các sản phẩm liên kết chung và hưu trí tự nguyện: 3,5% /năm

Lãi suất trên được sử dụng để tính Giá trị kỹ thuật của những loại sản phẩm link chung và hưu trí tự nguyện trong năm 2022. Lãi suất dự kiến trên cũng được vận dụng với những mẫu sản phẩm mới ( nếu có ) được tiến hành sau thời gian 01/01/2022, trừ trường hợp Bảo Việt Nhân thọ có lao lý khác .
Lãi suất trên cũng được sử dụng để tích góp những khoản hưu trí tự nguyện đến hạn chưa nhận của những loại sản phẩm hưu trí tự nguyện được hưởn lãi theo pháp luật của Bảo Việt Nhân thọ được trả trong năm 2022 .

Lưu ý: Với các hợp đồng chấm dứt hiệu lực/nhận các quyền lợi bảo hiểm có kèm lãi chia/lãi tích lũy/bảo tức trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 cho đến ngày lãi suất/bảo tức trên được áp dụng trên chương trình quản lý hợp đồng thì Bảo Việt Nhân thọ sẽ không thực hiện điều chỉnh lãi chia/bảo tức hay quyền lợi bảo hiểm (theo các lãi suất/tỷ lệ bảo tức nêu trên).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.