Bảo hiểm tai nạn 24/24 – Mua trực tuyến (Online) | BẢO MINH

Quyền lợi của Người được bảo hiểm

A. Chết và thương tật vĩnh viễn

  1. Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết / thương tật tòan bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc khoanh vùng phạm vi bảo hiểm : Bảo Minh trả hàng loạt Số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy ghi nhận bảo hiểm .
  2. Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bảo Minh ban hành kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

  3. Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến thương tật bộ phận vĩnh viễn đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng một ( 01 ) năm kế từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của chính tai nạn đó, Bảo Minh sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy ghi nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó. Trong mọi trường hợp số tiền chỉ trả không được vượt quá số tiền bảo hiểm tham gia .

B. Thương tật tạm thời

1. Đối với số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới 20 (hai mươi) triệu đồng/người/vụ

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật trong thời điểm tạm thời do tai nạn thuộc khoanh vùng phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả tiền bảo hiểm theo tỷ suất Tỷ Lệ của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ suất trả tiền bảo hiểm thương tật hoặc chỉ trả theo chỉ phí phát sinh trong thực tiễn nhưng tối đa không vượt qúa tỷ suất thương tật nêu trong bảng tỷ suất trả tiền thương tật kèm theo Quy tắc bảo hiểm này .

2. Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng/người/vụ

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật trong thời điểm tạm thời do tai nạn thuộc khoanh vùng phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả hàng loạt những ngân sách hài hòa và hợp lý phát sinh cho việc điều trị thương tật, gồm có : dịch vụ xe cấp cứu ( loại trừ bằng đường hàng không ), tiền phẫu thuật, tiền khám, chỉ phí điều trị như : xét nghiệm, chiếu rọi hình ảnh, chụp phim, truyền dịch, truyền máu, Ôxy, huyết thanh, tiền giường bệnh, tiền thuốc điều trị, viện phí … Ngoài ngân sách điều trị nêu trên, Bảo Minh xem xét chỉ trả khoản Tiền tu dưỡng cho mỗi ngày nằm viện băng 0,1 % x số tiền bảo hiểm x số ngày điều trị, nhưng tối đa không vượt quá 180 ngày nằm viện trong thời hạn bảo hiểm / vụ tai nạn. Trong mọi trường hợp tổng số tiền chỉ trả cho tổng thể những chỉ phí nêu trong mục 2 này không vượt tỷ suất % thương tật trong Bảng tỷ suất trả tiền bảo hiểm của Bảo Minh phát hành kèm theo quy tắc này .

3. Bảo hiểm trùng và/ hoặc tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm:

Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn có số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng trên một Hợp đồng bảo hiểm .
Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn, khi phát sinh tai nạn thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm. Bảo Minh sẽ trả quyền lợi và nghĩa vụ về chỉ phí y tế phát sinh cho việc điều trị thương tật trên cơ sở của từng hợp đồng và số tiền chỉ trả được tính theo tỷ suất giữa Số tiền bảo hiểm tham gia của từng hợp đồng trên tổng những hợp đồng bảo hiểm. Trong mọi trường hợp số tiền chi trả cho từng hợp đồng không vượt quá Số tiền bảo hiểm tham gia của từng hợp đồng bảo hiểm và tổng số tiền chỉ trả cho những Hợp đồng bảo hiểm tham gia không được vượt quá tổng chỉ phí điều trị trong thực tiễn cũng như không được vượt quá tổng số tiền bảo hiểm tham gia .

C. Quyền lợi hưởng trợ cấp trong thời gian điều trị tai nạn:

Bảo Minh chi trả cho người được bảo hiểm tiền trợ cấp do tai nạn thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm, mức chi trả 01 ngày nằm việc được địa thế căn cứ theo Số tiền bảo hiểm mà Người được bảo hiểm đã lựa chọn. Tối đa không quá 60 ngày nằm viện / năm bảo hiểm và không vượt quá số tiền trợ cấp được bảo hiểm .

STT

Số tiền trợ cấp (VNĐ)

Quyền lợi ngày nằm viện (VNĐ)

1 5,000,000 160,000
2

                        10,000,000

330,000
3 15,000,000 500,000
4 20,000,000 660,000
5 30,000,000 1,000,000
6 40,000,000 1,330,000
7 50,000,000 1,660,000
8 70,000,000

                                        2,330,000

9 100,000,000 3,330,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.