Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm tàu cá ở mức cao khiến các doanh nghiệp bảo hiểm “nản”

bảo hiểm tàu cá

Bảo hiểm hàng hải nói chung và bảo hiểm tàu cá nói riêng từng là nghiệp vụ thế mạnh của một số công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Thế nhưng, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm tàu cá ở mức cao khiến các doanh nghiệp bảo hiểm “nản”

Read more