Quy định về thế chấp tài sản – Công ty luật NVCS – Tư Vấn doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Thuế, Kế toán

QUY ĐỊNH VỀ THẾ CHẤP TÀI SẢN

Quy định chung về thế chấp tài sản bao gồm các nội dung cơ bản về thế chấp, hình thức thế chấp, thời hạn thế chấp, quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp và bên nhận thế chấp, hủy bỏ và chấm dứt việc thế chấp tài sản và các nội dung khác liên quan như sau:

Quy định chung về thế chấp tài sản

1.  Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.

Trong trường hợp thế chấp hàng loạt bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc gia tài thế chấp .
Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật nhờ vào gia tài thế chấp, trừ trường hợp những bên có thoả thuận khác .
Tài sản thế chấp cũng hoàn toàn có thể là gia tài được hình thành trong tương lai .
2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ gia tài thế chấp .
3. Việc thế chấp quyền sử dụng đất được triển khai theo lao lý về thế chấp quyền sử dụng đất tại Bộ Luật Dân sự và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Hình thức thế chấp tài sản

Việc thế chấp gia tài phải được lập thành văn bản, hoàn toàn có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Trong trường hợp pháp lý có lao lý thì văn bản thế chấp phải được công chứng, xác nhận hoặc ĐK .

Thời hạn thế chấp tài sản

Các bên thỏa thuận hợp tác về thời hạn thế chấp gia tài ; nếu không có thỏa thuận hợp tác thì việc thế chấp có thời hạn cho đến khi chấm hết nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng thế chấp .

Nghĩa vụ của bên thế chấp tài sản

Bên thế chấp gia tài có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
1. Bảo quản, giữ gìn gia tài thế chấp ;
2. Áp dụng những giải pháp thiết yếu để khắc phục, kể cả phải ngừng việc khai thác tác dụng gia tài thế chấp nếu do việc khai thác đó mà gia tài thế chấp có rủi ro tiềm ẩn mất giá trị hoặc giảm sút giá trị ;
3. Thông báo cho bên nhận thế chấp về những quyền của người thứ ba so với gia tài thế chấp, nếu có ; trong trường hợp không thông tin thì bên nhận thế chấp có quyền huỷ hợp đồng thế chấp gia tài và nhu yếu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và gật đầu quyền của người thứ ba so với gia tài thế chấp ;
4. Không được bán, trao đổi, Tặng Ngay cho gia tài thế chấp, trừ trường hợp pháp luật được lao lý riêng .

Quyền của bên thế chấp tài sản

Bên thế chấp gia tài có những quyền sau đây :
1. Được khai thác tác dụng, hưởng hoa lợi, cống phẩm từ gia tài, trừ trường hợp hoa lợi, cống phẩm cũng thuộc gia tài thế chấp theo thoả thuận ;
2. Được góp vốn đầu tư để làm tăng giá trị của gia tài thế chấp ;
3. Được bán, sửa chữa thay thế gia tài thế chấp, nếu gia tài đó là hàng hoá luân chuyển trong quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại .

Trong trường hợp bán tài sản thế chấp là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh thì quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được hoặc tài sản hình thành từ số tiền thu được trở thành tài sản thế chấp thay thế cho số tài sản đã bán.

4. Được bán, trao đổi, Tặng Ngay cho gia tài thế chấp không phải là sản phẩm & hàng hóa luân chuyển trong quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý chấp thuận .
5. Được cho thuê, cho mượn gia tài thế chấp nhưng phải thông tin cho bên thuê, bên mượn biết về việc gia tài cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông tin cho bên nhận thế chấp biết ;
6. Nhận lại gia tài thế chấp do người thứ ba giữ, khi nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng thế chấp chấm hết hoặc được sửa chữa thay thế bằng giải pháp bảo vệ khác .

Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp tài sản

Bên nhận thế chấp gia tài có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
1. Trong trường hợp những bên thỏa thuận hợp tác bên nhận thế chấp giữ sách vở về gia tài thế chấp thì khi chấm hết thế chấp phải hoàn trả cho bên thế chấp sách vở về gia tài thế chấp ;
2. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền ĐK thanh toán giao dịch bảo vệ xoá ĐK trong những trường hợp được pháp luật .

Quyền của bên nhận thế chấp tài sản

Bên nhận thế chấp gia tài có những quyền sau đây :
1. Yêu cầu bên thuê, bên mượn gia tài thế chấp trong trường hợp theo lao lý phải chấm hết việc sử dụng gia tài thế chấp, nếu việc sử dụng làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của gia tài đó ;
2. Được xem xét, kiểm tra trực tiếp gia tài thế chấp, nhưng không được cản trở hoặc gây khó khăn vất vả cho việc sử dụng, khai thác gia tài thế chấp ;
3. Yêu cầu bên thế chấp phải cung ứng thông tin về tình hình gia tài thế chấp ;
4. Yêu cầu bên thế chấp vận dụng những giải pháp thiết yếu để bảo toàn gia tài, giá trị gia tài trong trường hợp có rủi ro tiềm ẩn làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của gia tài do việc khai thác, sử dụng ;
5. Yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ gia tài thế chấp giao gia tài đó cho mình để giải quyết và xử lý trong trường hợp đến hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm mà bên có nghĩa vụ và trách nhiệm không triển khai hoặc triển khai không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm ;
6. Giám sát, kiểm tra quy trình hình thành gia tài trong trường hợp nhận thế chấp bằng gia tài hình thành trong tương lai ;
7. Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo lao lý tại Điều 355 hoặc khoản 3 Điều 324 của Bộ luật này và được ưu tiên giao dịch thanh toán .

Huỷ bỏ việc thế chấp tài sản

Việc thế chấp gia tài hoàn toàn có thể bị huỷ bỏ nếu được bên nhận thế chấp đồng ý chấp thuận, trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác .

Chấm dứt thế chấp tài sản

Việc thế chấp gia tài chấm hết trong những trường hợp sau đây :
1. Nghĩa vụ được bảo vệ bằng thế chấp chấm hết ;

2.  Việc thế chấp tài sản được huỷ bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;

3. Tài sản thế chấp đã được giải quyết và xử lý ;
4. Theo thoả thuận của những bên .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.